Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Цел/и на проектното предложение Получаване на актуална информация и международни сравнения за телекомуникационния и пощенския сектор, необходима за изпълнение на регулаторните функции на КРС.
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 32000/32000
План за изпълнение:
1217 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
1217 Дата на обявяване на процедурата
1217 CPV кодове 72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
1217 Необходим финансов ресурс (общо) 32000.0
1217 Описание На КРС ще бъде осигурен достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на Cullen International чрез определен брой продукти/услуги. Услугите/продуктите са следните:
1. Услуга „Телекомуникации – на ниво EС“;
2. Услуга „Телекомуникации – Западна Европа“;
3. Услуга „Телекомуникации – Централна и Източна Европа“;
4. Услуга „Спектър”;
5. Други допълнителни услуги- отговори по регулаторни запитвания.
1217 Пореден номер
1217 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез директно възлагане, по реда на ЗОП.
1217 Дейност Осигуряване на достъп до регулаторни информационни услуги от базата данни на информационната система Cullen International
Прикачени Технически спецификации: