Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 10000/10000
План за изпълнение:
1182 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
1182 Дата на обявяване на процедурата
1182 CPV кодове 48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции
1182 Необходим финансов ресурс (общо) 10000.0
1182 Пореден номер
1182 Начин на изпълнение
1182 Дейност Осигуряване на лиценз и поддръжка на видеоконферентни услуги чрез системата CISCO Webex Room55 за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
1182 Описание Уважаеми Дами и Господа,
благодарим за Вашата препоръка и предложението за използване на Вашата платформа. В рамките на оперативната самостоятелност на КРС и след експертна оценка на конкретните ни нужди и текущото състояние на нашите системи, КРС излага следното становище:
Основен аргумент за решението ни е наличието на видеоконферентна система – Cisco Webex Room 55, чието оборудване е придобито от КРС като част от правата ни на възложител по Договор, изх. № 03-08-83/01.12.2020 г. В тази връзка, считаме за целесъобразно да продължим използването на това оборудване и съответно видеоконферентната система.
Освен това всички служители на КРС са запознати с функционалностите на текущата система и работят с лекота с нея ежедневно, заради което смятаме че евентуална промяна би довела до период на адаптация, което би създало неудобства в работата ни.
Прикачени Технически спецификации: