Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Реализация на допълнителна функционалност в „Информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги.
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Цел/и на проектното предложение Подобряване на функциите на съществуващата система, касаещи обработката на постъпилата в нея информация.
Показатели Друг: 27000/27000
План за изпълнение:
1195 Предмет на обществената поръчка Реализация на допълнителна функционалност в „Информационната система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги.
1195 Дата на обявяване на процедурата
1195 CPV кодове 72212517-6 Услуги по разработване на софтуер за информационни технологии (ИТ)
1195 Необходим финансов ресурс (общо) 27000.0
1195 Описание В изпълнение на дейността ще бъде създаден на нов статус на въпросник – „неодобрен“, ще бъде разширена функцията за изпращане на уведомление за корекция, ще бъде създадена нова справка с информация за наличието на прикачен файл и ще бъдат добавени редове и колони във формулярите на въпросниците за новите показатели за развитието на електронните съобщителни мрежи и предоставянето на електронни съобщителни услуги.
1195 Пореден номер
1195 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез директно възлагане, по реда на ЗОП.
1195 Дейност Реализиране на нова функционалност в „Информационната система за on-line въпросници на КРС, свързани с процесите по попълване, приемане и обработка на информацията“
Прикачени Технически спецификации: