Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е извършване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 36000/36000
План за изпълнение:
1162 Предмет на обществената поръчка „Осигуряване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС“
1162 Дата на обявяване на процедурата
1162 CPV кодове 72810000-1 Услуги по компютърен одит и сертифициране
1162 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1162 Описание
1162 Пореден номер
1162 Начин на изпълнение
1162 Дейност „Осигуряване на консултантски услуги за проверка и оценка на нивото на критичност и на съответния риск за информационните и комуникационните системи на КРС“
Прикачени Технически спецификации: