Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка на скенери за нуждите на КРС
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на нови скенери, необходими за обработката на входящата и изходящата кореспонденцията в КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 15000/15000
План за изпълнение:
1070 Предмет на обществената поръчка Доставка на скенери за нуждите на КРС
1070 Дата на обявяване на процедурата 24-11-2022
1070 CPV кодове 30216110-0 Скенери за компютър
1070 Необходим финансов ресурс (общо) 15000.0
1070 Описание
1070 Пореден номер
1070 Начин на изпълнение Доставка на 5 броя скенери, както и тяхната инсталация и въвеждането им в експлоатация.
1070 Дейност Доставка на скенери за нуждите на КРС
Прикачени Технически спецификации: