Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа „Внедряване на система за защита на електронната поща с включени 4000 лиценза“
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С възлагането на настоящата поръчка НОИ цели да имплементира система за защита на електронната поща, като за целта бъдат инсталирани 4000 лиценза. По този начин ще бъдат ограничени атаките от злонамерени източници, като: вируси, SQL инжекция, фишинг, бомбардиране по имейл, имейл червеи и др.
Целите на проектното предложение са в съответствие с мерките и действията за развитие от „Секторна стратегия за развитие на електронното управление в националния осигурителен институт – „е-осигуряване” 2018 – 2025 г.“ Дейностите, кореспондират с мярка

1.4.1. Развитие на системата за мрежова и информационна сигурност
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 60/80%
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 60/80%
План за изпълнение:
830 Предмет на обществената поръчка
830 Дата на обявяване на процедурата
830 CPV кодове
830 Необходим финансов ресурс (общо) 240000.0
830 Описание Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в имплементация на системата, изготвяне на политики за мониторинг на информацията в обхвата на внедряване, настройка на базови функции на продуктите, интеграция на наличната Symantec DLP система със системата за защита на електронната поща, провеждане на тестове и настройка на продукта.
830 Пореден номер 1
830 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.
830 Дейност Внедряване на система за защита на електронната поща на НОИ с включени 4000 лиценза с валидност 12 месеца.
Всички дейности ще се извършат без прекъсване на работата с електронната поща и без прекъсване на услугите, зависещи от тях.
Прикачени Технически спецификации: