Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа „Надграждане на съществуващите дискови масиви на НОИ“
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 28-10-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С възлагането на настоящата поръчка НОИ цели да придобие нови дискови масиви, с които да извърши реинженеринг на съществуващата архитектура и политики за съхранение и управление на данни и осигуряване на достатъчно налично дисково пространство за нормалното функциониране на дейностите в НОИ и запазването на интергритета на обработваните данни в две локации : Основен център за данни в Централно управление в гр. София и Резервен (Disaster Recovery) център за данни в Териториално поделение в гр. Стара Загора.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 50/80%
Друг: 50/80%
План за изпълнение:
801 Предмет на обществената поръчка
801 Дата на обявяване на процедурата
801 CPV кодове
801 Описание Ще бъдат реализирани следните дейности:-Доставка на оборудването за ъпгрейд на дисков масив А1, дисков масив А2,дисков масив В и на дисков масив С; -Монтаж на доставеното оборудване в сървърните шкафове на дисков масив А1, дисков масив А2, дисков масив В и досков масив С. -Свързване на доставените дискови кутии към съответните дискови масиви в съответствие с изискванията в заданието. -Инициализиране на дисковите кутии. -Създаване на нови дискови групи или добавяне на дискове към съществуващи дискови групи; -Създаване на нови логически дискове или разширяване на съществуващи; -Прехвърляне на 2 броя съществуващи дискови кутии с по 24 броя 1.8TB SAS дискa от дисков масив А1 към дисков масив А2. -Реорганизиране на дисковото пространство в NetApp Metro Cluster конфигурацията
Изискванията по чл.12, ал.1 от НМИМИС ще бъдат вменени като задължение на изпълнителя по договора.
801 Дейност Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в доставка, монтаж, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация и поддръжка на дискови масиви.
Всички дейности ще се извършат без прекъсване на работата на дисковите масиви и предоставяните услуги, зависещи от тях.
801 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.
801 Необходим финансов ресурс (общо) 2917000.0
801 Пореден номер 1
Прикачени Технически спецификации: