Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Име на документа Здравеопазване за всички
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-10-2021
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Д03-26/25.10.2021
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация, идентифициране и анализ на проблемите в комуникацията с местните общности и намирането на работещи гъвкави модели на работа в посока улесняване на достъпа до здравни услуги за всички български граждани.
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
636 Пореден номер 1
636 Начин на изпълнение За разработване на приложението ще бъде избран външен изпълнител с процедура по ЗОП. Работна група от 8 експерти на МЗ и НМЗМ ще подготви техническата документация за стартиране на поръчката. Предвидено е използване на образеца на техническата спецификация към чл. 38 на НОИИСРЕАУ. С процедура по ЗОП ще бъдат закупени 320 броя таблети и 1 брой сървър, който да поддържа приложението. Със закупените таблети ще бъде осигурено ефективното използване на създаденото софтуерно приложение от страна на здравните медиатори.
636 Предмет на обществената поръчка
636 Дата на обявяване на процедурата
636 CPV кодове
636 Необходим финансов ресурс (общо) 272717.0
636 Описание Дейността предвижда разработване на софтуерно приложение, чрез което ще се дигитализира вече регламентирания и одобрен механизъм за докладване на здравните медиатори. Приложението ще подобри достъпа на МЗ и на общинските администрации до данни в реално време и ще има национално покритие и въздействие. Това ще позволи по-добро планиране и прилагане на целеви здравни интервенции към уязвимите общности, за да се постигне значим ефект за подобряване на общественото здраве, вкл. може да се използва от структурите на общественото здраве за взимане на навременни решения за предотвратяването на епидемични взривове и насочени мерки към най-уязвимите групи (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/nacionalen-plan-za-spravyane-s-pandemiyata-ot-sars/). Същевременно ще се засили контрола на общинските администрации и регионалните здравни власти върху непосредствените резултати от здравната медиация. Предвижда се закупуване на таблети за всички работещи здравни медиатори и сървър за поддържане на приложението.
636 Дейност Подобряване на системата за регулярно осигуряване на здравна информация
Прикачени Технически спецификации: