Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Име на документа Наименование на проекта: „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“; Като част от дейност "Осигуряване на необходимото оборудване за обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води" на проекта е предвидено "Разработване и внедряване на специализиран лабораторен софтуер за управление данните за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели“.
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 06-01-2023
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OPOO2-1.011-0001-C01/30.03.2017
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е привеждане на обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1222 Описание Разработеният софтуер ще включва инструменти за събиране, обработка, анализ и представяне, включително и чрез географска информационна система на национално ниво на данните от извършения мониторинг, съгласно изискванията на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Системата ще бъде разработена като мултикомпонентна структура с публична част и административна част, съобразно нивата на достъп до информацията на съответния потребител. Ще включва т.нар. функционален модул за въвеждане на данни от извършваният мониторинг на качеството на водите за питейно-битови цели и контролен мониторинг от РЗИ в зоните на водоснабдяване. За нуждите на контрола на мониторинга, системата ще позволява автоматично изготвяне на голям набор от справки по зададени критерии. Ще бъде изграден и съвременен модул за защита, осигуряващ сигурност на системата и съхраняваните в нея данни. Системата ще бъде интегрирана в структури на РЗИ, НЦРРЗ и МЗ.
1222 Необходим финансов ресурс (общо) 600000.0
1222 Пореден номер 1
1222 Начин на изпълнение Ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на ЗОП. След сключване на договор с избрания изпълнител, същият ще разработи, тества и внедри специализирания лабораторен софтуер в указаните структури от системата на Държавния здравен контрол, както и ще проведе обучение на персонала за работа с приложението.
1222 Предмет на обществената поръчка
1222 Дата на обявяване на процедурата
1222 CPV кодове
1222 Дейност Разработване и внедряване на специализиран лабораторен софтуер
Прикачени Технически спецификации: