Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата.
Дата на публикуване 17-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Необходимо е резервирането на втори независим интернет доставчик с цел намаляване на възможностите за отпадане на Интернет свързаността.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1282 Необходим финансов ресурс (общо) 8000.0
1282 Описание Осигуряване на непрекъснат достъп до Интернет, чрез сключване на договор с доставчик на Интернет услуги.
1282 Предмет на обществената поръчка
1282 Дата на обявяване на процедурата
1282 CPV кодове
1282 Пореден номер Неприложимо
1282 Начин на изпълнение Изпълнителят се задължава да осигури надеждност и достъпност на интернет услугата. Гарантиран капацитет на връзката; Симетричност: upload/download - 1:1; Поддръжка 24/7.
1282 Дейност Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата.
Прикачени Технически спецификации: