Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа 1. "Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ" 2. "Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ"
Дата на публикуване 19-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-10-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение 1. Обновяване на сървърната инфраструктура на НОИ
2. Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 80/90%
План за изпълнение:
804 Описание Доставката на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ ще се реализира, чрез закупуването на 32 броя технически средства, както следва:
Сървърна конфигурация (Сървър) тип 1 23 броя
Сървърна конфигурация (Сървър) тип 2 5 броя
Сървърна конфигурация (Сървър) тип 3 4 броя
Hot Swap Дискове SAS 120 броя
Те ще бъдат напълно окомплектовани свързани хардуерно технически решения с комплексен характер включващ еднократна доставка и поддръжка през целия период на договора.
По тази дейност е необходимо завишаване на стойността и количествата във връзка с централизация на дейностите в областта на електронното управление както следва:
- количество 32 бр., които ще обезпечат работата на ТП на НОИ
Сума необходима за доставка - 1 800 000 лв. с ДДС

С цел да се гарантира, че изискваното ниво на сигурност на информацията, мрежите и информационните системи е заложено още в етапа на разработка и внедряване, изискванията по чл.12, ал.1 от НМИМИС ще бъдат вменени за изпълнение от страна на Изпълнителя по договор.
804 Пореден номер
804 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.
Ще бъде обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървърни конфигурации за нуждите на НОИ”
804 Предмет на обществената поръчка
804 Дата на обявяване на процедурата
804 CPV кодове
804 Необходим финансов ресурс (общо) 1800000.0
804 Дейност 1. Доставка на сървъри за нуждите на НОИ
2. Гаранционна поддръжка
805 Предмет на обществената поръчка
805 Дата на обявяване на процедурата
805 CPV кодове
805 Необходим финансов ресурс (общо) 600000.0
805 Описание Доставката на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ, представлява напълно окомплектовано и обезпечено с всички необходими продукти и услуги, съвременно свързано хардуерно техническо решение с комплексен характер за пълна модернизация и реинженеринг на съществуващия изчислителен център в централно управление.
Оборудването ще бъде на ниво Level A на стандарти SDIP-27 NATO Standard и NATO TEMPEST requirements and Evaluation procedures, както и на зона Zone 0 на стандарт NATO Zoning Standard или на техни еквивалентни.
Напълно окомплектована сървърна конфигурация тип 1 - 2бр.
Напълно окомплектована сървърна конфигурация тип 2 - 1бр.

С цел да се гарантира, че изискваното ниво на сигурност на информацията, мрежите и информационните системи е заложено още в етапа на разработка и внедряване, изискванията по чл.12, ал.1 от НМИМИС ще бъдат вменени за изпълнение от страна на Изпълнителя по договора.
805 Пореден номер
805 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST и гаранционна поддръжка за ЦУ на НОИ”
805 Дейност 1. Доставка на сървърни конфигурации TEMPEST
2. Гаранционна поддръжка
Прикачени Технически спецификации: