Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Хардуерен ключ за широкоформатни скенери Colortrac, намиращи се в регионалните архивни центрове
Дата на публикуване 05-06-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложени НОИ цели да осигури безпрепятсвена работа на Регионалните архивни центрове използващи широко-форматни сканиращи машини Colortrac. В Регионалните архивни центрове на НОИ се дигитализират ведомости за заплати и трудовоправни документи на осигурителите. След извеждане от експлоатация на локалните сървъри в ТП на НОИ в Регионалните архивни центрове (РАЦ) използващи широко-форматни сканиращи машини Colortrac е необходимо да бъде актуализирано използваното до момента софтуерно приложение. За целта ще бъдат закупени 11 хардуерни ключа осигуряващи пълна функционалност на използваният софтуер.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 20/60%
План за изпълнение:
1152 Предмет на обществената поръчка
1152 Дата на обявяване на процедурата
1152 CPV кодове
1152 Необходим финансов ресурс (общо) 10000.0
1152 Описание Закупуване на 11 броя хардуердни ключа за сканиране и растерна редакция позволяваш работа с цялата продуктова гама широкоформатни скенери Colortrac. С помощта на хардуерния ключ ще се осигури:
• Сканиране само към файл (без поддръжка за принтери или копиране)
• Сканиране във файл и копиране на принтера едновременно или сканиране или копиране независимо
• Съвместимост с мишка и сензорен екран
• Оптимизирана поддръжка на драйвер за принтер за Windows
• Много автоматични функции
• Автоматично разпознаване на размера на хартията. Автоматично стартиране на сканиране. Пакетно сканиране.Автоматично клеймо за име/дата и час. Опции за презаписване на контрола. Автоматично запазване на файл
и др.
1152 Пореден номер 1
1152 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
1152 Дейност Дейностите, предмет на настоящото проектно предложение се изразява в осигуряване на 11 броя хардуердни ключа осигуряващи пълна функционалност на използваните широко-форматни сканиращи устройства Colortrac.
Прикачени Технически спецификации: