Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги, свързани с тази дейност, които не са предмет на самостоятелно възлагане, а са част от основната услуга.
Дата на публикуване 19-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения, пренос на данни през модемни връзки за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 100/100%
План за изпълнение:
1256 Необходим финансов ресурс (общо) 198000.0
1256 Дейност Услуга с предмет: „Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги, свързани с тази дейност“.
Допълнителните услуги (без заплащане) са свързани с автоматично входящо избиране, пренасочване на повиквания, ограничаване на входящи и изходящи повиквания по направления, директно повикване, промяна на номер, добавяне и премахване на телефонни постове, преместване на телефонен пост от един адрес на друг.
1256 Описание Фиксирана цифрова услуга чрез 5бр. интерфейса ISDN PRI и 12бр. аналогови интерфейса POTS
1256 Пореден номер 1
1256 Начин на изпълнение Подписване на договор в резултат от обществена поръчка.
1256 Предмет на обществената поръчка
1256 Дата на обявяване на процедурата
1256 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: