Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Поддържане на SAP системата в МФ
Дата на публикуване 24-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проектното предложение е предоставяне на регулярни дейности по поддържане на SAP системата в МФ, осигуряване на непрекъсваемост и нормална работоспособност на съществуващите функционалности, създаване на условия за ефективна и безпроблемна работа на потребителите, както и извършване на дейности по приложно администриране в системата СЕБРА в МФ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 100/100%
План за изпълнение:
1283 Предмет на обществената поръчка
1283 Дата на обявяване на процедурата
1283 CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
1283 Необходим финансов ресурс (общо) 576000.0
1283 Пореден номер 1
1283 Начин на изпълнение Дейностите се извършват регулярно, от SAP-екип на „Информационно обслужване“ АД, на място, в сградата на МФ.
1283 Описание Дейностите по поддръжка на SAP системата в МФ и СЕБРА се изпълняват регулярно и са подробно описани в раздел І-а т.2 от документа „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“, към План-графика за 2023 г. (за краткост - „Общи изисквания“) по Договор №ДОГ-5/28.01.2021 г.
1283 Дейност Поддържане на SAP системата в МФ и приложно администриране на СЕБРА
Прикачени Технически спецификации: