Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Разработка, внедряване и поддръжка на модул „Структура на заплатите“
Дата на публикуване 17-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Разработване на допълнителен модул за статистическото изследване „Структура на заплатите”, което е част от Националната статистическа програма за 2023 година.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1268 Предмет на обществената поръчка Договор за разработка, внедряване и поддръжка на модул „Структура на заплатите“
1268 Дата на обявяване на процедурата 30-01-2023
1268 CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
1268 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1268 Описание Разработване на допълнителен модул за статистическото изследване „Структура на заплатите”, което е част от Националната статистическа програма за 2023 година. Изследването се провежда веднъж на четири години и осигурява информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател. В обхвата на изследването попадат всички единици по вид дейност принадлежащи към предприятия с 1 и повече наети лица, от икономически дейности на сектори B до S на КИД 2008.
1268 Пореден номер 1
1268 Начин на изпълнение договор
1268 Дейност Разработка, внедряване и поддръжка на модул „Структура на заплатите“
Прикачени Технически спецификации: