Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване на 10броя лицензи за право на ползване на софтуер за виртуализация VMWare
Дата на публикуване 27-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 26-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на безпрепятственото функциониране на поддържаните виртуални сървъри в КФН
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 20755/20755
План за изпълнение:
1324 Предмет на обществената поръчка
1324 Дата на обявяване на процедурата
1324 CPV кодове
1324 Необходим финансов ресурс (общо) 20755.0
1324 Описание
1324 Пореден номер 1
1324 Начин на изпълнение Подновяване на лицензи за право на ползване на софтуер за виртуализация VMWare
1324 Дейност Подновяване на лицензи за право на ползване на софтуер за виртуализация VMWare
Прикачени Технически спецификации: