Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Абонаментна техническа поддръжка на специализиран софтуерен продукт „Автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014“
Дата на публикуване 30-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на нормалното функциониране на специализиран софтуерен продукт „Автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 18720/18720
План за изпълнение:
1299 Предмет на обществената поръчка
1299 Дата на обявяване на процедурата
1299 CPV кодове
1299 Необходим финансов ресурс (общо) 18720.0
1299 Описание  Осъществяване на системно обслужване на софтуерния продукт, отстранявайки програмни грешки или други проблеми, установени при експлоатацията на системата в режим 8х5 (по 8 работни часа х 5 дни в седмицата – от понеделник до петък на Възложителя, които не са резултат от неправилна експлоатация на Софтуера съгласно Документацията, включително от преконфигуриране или промени на продукционната среда, несъгласувани с Изпълнителя.
 извършване на диагностика и разрешаване на регистриран проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системата;
1299 Пореден номер
1299 Начин на изпълнение Сключване на договор за техническа поддръжка
1299 Дейност Осигуряване на техническа поддръжка
Прикачени Технически спецификации: