Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Име на документа Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане и сервизно обслужване на техниката за печат в администрацията на Министерския съвет и доставка на консумативи за производствени копирни машини“ с три обособени позиции.
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обект на поръчката – доставка.
Основен CPV код на поръчката: 30121100-4 Фотокопирни машини.
Обществената поръчка включва доставки и услуги. Основният предмет е определен като доставка, тъй като прогнозната стойност на доставката е по-висока от стойността на услугите.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/2
План за изпълнение:
1296 Предмет на обществената поръчка
1296 Дата на обявяване на процедурата
1296 CPV кодове
1296 Необходим финансов ресурс (общо) 156000.0
1296 Описание „Надграждане и сервизно обслужване на техниката за печат в администрацията на Министерския съвет и доставка на консумативи за производствени копирни машини“ с три обособени позиции:
1. „Абонаментно, пълно, сервизно обслужване и поддръжка на принтери, скенери и мултифункционални устройства“;
2. „Доставка, абонаментно, пълно, сервизно обслужване, поддръжка и доставка на консумативи на една черно-бяла производствена копирна машина;
3. „Предоставяне за ползване и извършване на абонаментно, пълно сервизно обслужване, поддръжка и доставка на консумативи на една черно-бяла производствена копирна машина.

Прогнозна стойност на поръчката е 155 990,00 (сто петдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС за срок от 12 месеца, както следва:
ОП 1 – 11 000,00 лв. без ДДС;
ОП 2 – 115 000,00 лв. без ДДС;
ОП 3 – 29 990,00 лв. без ДДС.
Прогнозната стойност е определена на основание чл. 21 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на база на действително изплатените средства по договори от АМС
1296 Пореден номер 3
1296 Начин на изпълнение Провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Обект на поръчката – доставка.
Основен CPV код на поръчката: 30121100-4 Фотокопирни машини.
Обществената поръчка включва доставки и услуги. Основният предмет е определен като доставка, тъй като прогнозната стойност на доставката е по-висока от стойността на услугите.
1296 Дейност Провеждане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане и сервизно обслужване на техниката за печат в администрацията на Министерския съвет и доставка на консумативи за производствени копирни машини“ с три обособени позиции.

Прикачени Технически спецификации: