Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Име на документа Подновяване на сертификата за сигурност на Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение www.eufunds.bg.
Порталът се ползва ежедневно от настоящи и потенциални бенефициенти на европейските фондове, от всички органи, отговорни за контрола и управлението на средствата от ЕС, включително и от Управляващите органи. Той съдържа интернет страници на оперативните програми по ЕСИФ, на всеки Областен информационен център за ЕСИФ, като са създадени и линкове към Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020), линкове към страниците на програмите по Трансгранично сътрудничество, Фонд мениджъра на финансови инструменти в България, сигнали за нередности, както и страницата за електронни обществени поръчки. Информацията на портала се актуализира ежедневно от експерти от дирекция „Централното координационно звено“ в АМС и от Управляващите органи на програмите.
За да се гарантира сигурността на портала се ползва SSL сертификат, чийто срок на валидност изтича на 20.01.2023 г.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
1317 Предмет на обществената поръчка
1317 Дата на обявяване на процедурата
1317 CPV кодове
1317 Необходим финансов ресурс (общо) 190.83
1317 Описание Порталът се ползва ежедневно от настоящи и потенциални бенефициенти на европейските фондове, от всички органи, отговорни за контрола и управлението на средствата от ЕС, включително и от Управляващите органи.
1317 Пореден номер 02.51-11
1317 Начин на изпълнение Съгласно чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
1317 Дейност Подновяване на сертификата за сигурност на Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg
Прикачени Технически спецификации: