Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Име на документа Абонаментно поддържане на бибилотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Абонаментно поддържане на бибилотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
1318 Описание Сключване договор с предмет: " Абонаментно поддържане на библиотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3
1318 Предмет на обществената поръчка
1318 Дата на обявяване на процедурата
1318 CPV кодове
1318 Необходим финансов ресурс (общо) 2130.0
1318 Пореден номер 11.00-498
1318 Начин на изпълнение Прилага се режима на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
1318 Дейност Сключване договор с предмет: " Абонаментно поддържане на библиотечен софтуер E-Lib 3.2 и софтуер I-Lib 3.3
Прикачени Технически спецификации: