Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Име на документа Сключване на договор за право на ползване на програмен продукт „IS Expert“ за администриране на трудови възнаграждения
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Ползване на програмен продукт „IS Expert“ за администриране на трудови възнаграждения
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
1336 Предмет на обществената поръчка
1336 Дата на обявяване на процедурата
1336 CPV кодове
1336 Необходим финансов ресурс (общо) 29950.0
1336 Описание Предоставяне на услугите „ТРЗ“ и „Граждански договори“, включващи право на ползване, поддръжка, съпровод и хостинг на модули „ТРЗ“ и „Граждански договори“ на Web базиран програмен продукт „IS Expert“ за 34 конфигурации (30 ВРБ, АМС, Комплекс „Бояна“, Обект „Шабла“ и Стопанство „Евксиноград“) за една година.
Интеграция с външни и вътрешни системи не е необходима, тъй като няма да има инсталация на сървър на МС.
Потребители на информационната система ще бъдат служители на областните администрации и служители на администрацията на Министерския съвет, дирекция „Бюджет и финанси“.
Информационната система няма да се инсталира на сървър на МС. Ще се достъпва чрез браузър. Няма да се закупуват лицензи и хардуер.
ИС, предмет на настоящето ПП, не е идентична с Интегрирана финансово- информационна система за разпоредителите с бюджет и не е обект на системна интеграция.
1336 Пореден номер 04.00-161
1336 Начин на изпълнение Възлага се по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
1336 Дейност Сключване на договор за право на ползване на програмен продукт „IS Expert“ за администриране на трудови възнаграждения
Прикачени Технически спецификации: