Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Поддръжка на Модул "Местни данъци и такси" (МДТ) и Система за обмен на информация (СОИ)
Дата на публикуване 02-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е осигуряване на нормалната работоспособност чрез регулярни дейности по поддържане, в т.ч. и промени при констатирана необходимост (т.нар. „специфични дейности“) на модул Местни данъци и такси (МДТ) към Информационната система за общините (ИСО) и на Системата за обмен на информация (СОИ).
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 100/100%
План за изпълнение:
1270 Предмет на обществената поръчка
1270 Дата на обявяване на процедурата
1270 CPV кодове 72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
1270 Необходим финансов ресурс (общо) 3910032.0
1270 Пореден номер 1
1270 Описание Дейностите по поддръжка на МДТ се изпълняват регулярно и са подробно описани в Раздел І-а, т.1 от документа „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“, към План-графика за 2023 г. (за краткост - „Общи изисквания“) по Договор №ДОГ-5/28.01.2021 г.
Специфичните дейности към поддръжката на модула се изпълняват при необходимост и са описани в т. 10.1 от Техническите параметри към Заявката за възлагане на проекта.
1270 Начин на изпълнение Дистанционно, при осигурена криптирана VPN връзка от общината. В случай, че VPN връзката не може да бъде осигурена, дейностите се извършват на място в съответната община.
1270 Дейност Поддържане на Модул МДТ към ИСО
1271 Дейност Поддържане на СОИ
1271 Начин на изпълнение За изпълнение на дейностите по поддръжка Изпълнителят може да поиска отдалечен сигурен достъп, който се осигурява от МФ за определени служители на Изпълнителя. При необходимост и договореност между страните, дейностите се изпълняват и на място в МФ, в присъствието на системен администратор.
1271 Предмет на обществената поръчка
1271 Дата на обявяване на процедурата
1271 CPV кодове 72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
1271 Необходим финансов ресурс (общо) 259200.0
1271 Описание Дейностите по поддръжка на СОИ се изпълняват регулярно и са подробно описани в Раздел І-а, т.1 от документа „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“, към План-графика за 2023 г. (за краткост - „Общи изисквания“) по Договор №ДОГ-5/28.01.2021 г.
Специфичните дейности към поддръжката на СОИ се изпълняват при необходимост и са описани в т. 10.2 от Техническите параметри към Заявката за възлагане на проекта.
1271 Пореден номер 2
Прикачени Технически спецификации: