Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Поддържане на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 в МФ
Дата на публикуване 02-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 26-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Чрез поддържането на системата се цели осигуряване на нейната непрекъсната работоспособност и ефективно използване на наличните й функционалности от служители на МФ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 100/100%
План за изпълнение:
1320 Предмет на обществената поръчка
1320 Дата на обявяване на процедурата
1320 CPV кодове 72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти
72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
1320 Необходим финансов ресурс (общо) 7409.0
1320 Пореден номер 1
1320 Начин на изпълнение Правото на ползване се предоставя от притежателя на авторските права на системата за периода на изпълнение на проекта. Дейностите по поддръжка се изпълняват регулярно, на абонаментен принцип. При необходимост от предприемане на действия, свързани с поддръжката на системата, се регистрират заявки за инциденти в системата за управление на заявки (СУЗ) на Изпълнителя. За поддържаната ИС Възложителят определя отговорни служители, които регистрират заявките в СУЗ, проследяват тяхното изпълнение, тестват изпълнението и затварят, при успешното им разрешаване.
1320 Дейност Право на ползване и поддръжка на Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време
MCS 2000 в МФ
1320 Описание Дейностите по осигуряване на услугата са съгласно т.7 от Техническите параметри.
1321 Предмет на обществената поръчка
1321 Дата на обявяване на процедурата
1321 CPV кодове
1321 Необходим финансов ресурс (общо) 22080.0
1321 Описание Дейностите по осигуряване на услугата са съгласно т.7 от Техническите параметри.
1321 Пореден номер 2
1321 Начин на изпълнение Услугата се предоставя, чрез подаване на заявки за промяна през СУЗ, при възникнала необходимост.
1321 Дейност В случай на необходимост - извършване на доработки и на ремонти на дефектирали компоненти на системата с осигуряване на резервни части и за Системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време MCS 2000 в МФ.
Прикачени Технически спецификации: