Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Интегрирана финансово - информационна система за общините (ИФИСО), базирана на SAP ECC 6.0
Дата на публикуване 25-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 05-04-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите са съгласно чл. 91 от ЗДБ за 2021 г. Чрез внедряването на ИФИСО, базирано на основните модулни компоненти на SAP ERP 6.0 и база данни HANA DB и обхващащо изискванията на счетоводната политика на общините, както и законовите изисквания в Р България и чрез осъществяване на необходимите технологични и функционални настройки във функционалните модули на SAP ERP 6.0: Бюджет – PSM (Public Sector Management); Финансово счетоводство – FI (Financial Accounting); Дълготрайни активи – AA (Asset Accounting); Материално стопанство – MM (Materials Management) ще се постигнат следните общи и специфични цели:
1. Унифициране и улесняване на счетоводните процеси във всички общини на Р България;
2. Централизирано управление, поддържане и администриране на ИФИСО чрез изнасяне на услуги и дейности към външен изпълнител и изпълнението им от високо квалифициран персонал;
3. В дългосрочен план – отпадане на необходимостта от осигуряване, поддържане и администриране на собствен хардуер и софтуер за общината в областта.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 265/265
План за изпълнение:
499 Предмет на обществената поръчка
499 Дата на обявяване на процедурата
499 CPV кодове 72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
499 Необходим финансов ресурс (общо) 2018400.0
499 Описание Доставка на лицензи за S/4 HANA/SAP ERP 6.0 с осигурено право на ползване на база данни HANA. Доставката ще се осъществява периодично, по години като по предварителна оценка ориентировъчния общ брой е 1 651 лиценза. Лицензите ще бъдат своевременно предоставяни за ползване на определените за целта служители от общините.
Забележка:
1. През 2020 г. са доставени 153 броя лицензи на стойност 188 000 лв. с ДДС.
Срокът за изпълнение на дейността е 51 месеца, считано от 01.10.2020 г. съгласно прикачения договор, но поради ограниченията на системата посоченият срок обхваща 2021 г .до 2024 г. включително.
499 Пореден номер 1
499 Начин на изпълнение 153 броя - 2020 г;
612 броя - 2021 г.;
662 броя – 2022 г.;
224 броя – 2023 г.
499 Дейност Доставка на лицензи за S/4 HANA/SAP ERP 6.0
500 Предмет на обществената поръчка
500 Дата на обявяване на процедурата
500 CPV кодове 72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
500 Необходим финансов ресурс (общо) 1262000.0
500 Описание Чрез тази услуга и свързаните с нея дейности ще се осигури ползването на предоставяния от производителя SAP SE пакет за поддръжка на лицензи.
500 Пореден номер 2
500 Начин на изпълнение Непрекъснато за целия срок на изпълнение на проекта.
500 Дейност Поддръжка на доставените лицензи тип „Enterprise Support“ с осигурени всички услуги, включени в SAP Enterprise Support за България.
501 Предмет на обществената поръчка
501 Дата на обявяване на процедурата
501 CPV кодове 72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
501 Необходим финансов ресурс (общо) 3442000.0
501 Описание Чрез услугата и свързаните с нея дейности на общините се предоставя сигурна, защитена и надеждна информационна и комуникационна инфраструктура, отговаряща на изискванията на НМИМИС.
Инфраструктурата е оразмерена спрямо изискванията на SAP и включва сървъри, дискови масиви, мрежови компоненти, подсигуряване, с достатъчни параметри за функционирането на ИФИСО. Администрирането на IaaS е в съответствие с изискванията на НМИМИС.
Основен параметър на услугата е достъпност 99,5 % на месечна база.
501 Пореден номер 3
501 Начин на изпълнение Услугата и свързаните с нея дейности се изпълнява изцяло от „Информационно обслужване“ АД
501 Дейност IaaS (инфраструктура като услуга).
502 Пореден номер 4
502 Начин на изпълнение Услугата и свързаните с нея дейности се изпълнява изцяло от "Информационно обслужване" АД.
502 Дейност Внедряване/поддържане на ИФИСО
502 Предмет на обществената поръчка
502 Дата на обявяване на процедурата
502 CPV кодове 72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
502 Необходим финансов ресурс (общо) 8208000.0
502 Описание Дейността "Внедряване / поддържане на ИФИСО" е описана в Техническите параметри, приложени към проектното предложение. Предоставя се за целия срок на изпълнение. Същата е комплексна и неделима, обхваща набор от взаимосвързани дейности като внедряване, обучение на служители през целия период на изпълнение, централизирано поддържане като: приложно администриране; настройки във функционални модули; управление на потребителите; наблюдение на логове, консултации и други дейности, осигуряващи експлоатацията на ИФИСО. Ето защо предвидените разходи няма как да бъдат разделени. В допълнение, преди внедряването във всяка община, се извършва подробен анализ на счетоводната й политика, която се отразява чрез извършване на необходимите настройки в системата.
Прикачени Технически спецификации: