Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Национална геопространствена платформа (НГП)
Дата на публикуване 04-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-06-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите на проекта са:
1. Въвеждане на единни стандарти и изисквания за унифицирано създаване и представяне на геопространствени данни в цифрова информационна среда;
2. Осигуряване на споделен свободен достъп до геопространствени данни и услуги, чрез разработване и внедряване на национална геопространствена платформа;
3. Създаване на условия за споделяне и повторно използване на данни от администрацията, бизнеса и гражданското общество.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: /0
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: /1
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: /0
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /1
План за изпълнение:
517 Необходим финансов ресурс (общо) 601249.0
517 Описание В рамките на тази дейност ще бъде изготвена Геопространствена референтна архитектура за оперативна съвместимост (ГРАОС), която ще бъде съобразена с Референтната архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и ще регламентира формата, способите и инструментите за унифицирано създаване и представяне на геопространствени данни в цифрова информационна среда. Тя ще определя начина на структуриране на геопространствените данни и тяхното описание с метаданни, вкл. и многомерни растерни такива (напр. изображения от дистанционно наблюдение, както и данни за времето и климата). ГРАОС ще регламентира и геореферирането на данни, за които привързването в пространството е допълнителна характеристика/атрибут и са обект на други референтни архитектури за оперативна съвместимост.
За целта ще бъде извършен анализ на нормативни, стратегически и технически документи на национално и европейско ниво в областта на геопространствените данни, както и на съществуващите информационни системи и технологични средства за създаване и обработка на пространствени данни в публичните органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Ще се анализира управлението и прилагането на изискванията за оперативна съвместимост в областта на геопространствените данни на Европейската комисия и свързаните документи, както и актуалните разработки и документи по програма ISA², като „Рамка за местоположение на Европейския съюз“ (EULF), „План за рамка на местоположението на Европейския съюз“ (EULF Blueprint), „Обсерватория на рамка за оперативна съвместимост на местоположението“ (LIFO), в контекста на „Европейската рамка за оперативна съвместимост“ (EIF), „Европейски решения за оперативна съвместимост на местоположението за електронно управление“ (ELISE) и др. Ще се вземат предвид и Резолюция 2016/27 на Икономическият и социален съвет на ООН за „Укрепване на институционалните договорености за управление на геопространствената информация, както и резултатите от работата на Комитета на експертите по глобално управление на геопространствената информация (UN-GGIM) на ООН.
Ще бъде изготвен План за прилагане на ГРАОС, включващ мерки/дейности за привеждане на геопространствените данни, описващите ги метаданни и услугите за пространствени данни в съответствие с ГРАОС и интегриране на съществуващата инфраструктура за пространствена информация в структурите - първични администратори на пространствени данни, включително наличните към момента ведомствени портали. В плана ще бъдат описани поне 300 ключови масиви от пространствени данни, идентифицирани по време на анализа, които приоритетно следва да бъдат трансформирани и хармонизирани в съответствие с предложената референтна архитектура и стандарти.
Ще бъдат изследвани информационно-технологичните подходи, ще се идентифицират необходимите софтуерни инструменти, използването на които се е наложило в световната практика и ще бъде изготвено Техническо задание за изграждане на Национална геопространствена платформа, като ще се определят функционалните и нефункционални изисквания на системата и ще се идентифицира необходимостта от интеграция с други вътрешни и външни информационни системи.
В рамките на дейността ще бъдат изготвени проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба във връзка с прилагането на ГРАОС и функционирането на Националната геопространствена платформа, като ще бъде извършена и оценка на въздействието на най-малко 2 нормативни акта.
Разработената Геопространствена референтна архитектура за оперативна съвместимост и Планът за нейното прилагане ще бъдат утвърдени от Председателя на ДАЕУ.
517 Пореден номер 1
517 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Техническото задание и методиката за оценка за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на дейността ще бъдат разработени от друг външен изпълнител.
Служители на ДАЕУ ще съдействат на изпълнителите, ще им предоставят необходимата информация, изходни материали и данни, ще изготвят коментари във връзка с извършената работа и ще приемат резултатите от изпълнението.
Ще бъдат наети и двама външни експерти със специфична експертиза в областта на геоинформационните технологии/геопространствените данни, които ще оказват съдействие на ДАЕУ при осъществяване на контрол и приемане на работата на изпълнителите.
517 Дейност Изготвяне и прилагане на Геопространствена референтна архитектура за оперативна съвместимост (ГРАОС)
518 Необходим финансов ресурс (общо) 3476410.0
518 Описание В рамките на дейността ще бъде разработена и внедрена Националната геопространствена платформа. Тя ще бъде базирана на съществуващи софтуерни решения с отворен код, или при доказана необходимост може да включва решения, ползването на които изисква придобиване на лицензи. За целите на внедряването и последващата експлоатация, ще се използват съществуващи в ДАЕУ хардуерни платформи и системни софтуерни лицензи.
Изграждането на Националната геопространствена платформа ще позволи достъп до налични масиви от данни, създавани от различни субекти, в т.ч. държавни институции на централно и местно ниво, лица по чл. 1, ал. 2 на ЗЕУ, научни организации, бизнеса и гражданското общество. По този начин ще се спестят усилия и ресурси за създаване и съхраняване на вече съществуващи данни, като ще се осигури възможност за тяхното директно използване. Данните ще могат да се обменят, трансформират, съхраняват, визуализират в различни слоеве, филтрират, групират и агрегират по различни критерии. Сътрудничеството между собствениците на данните и техните потребители ще спомага създаването на общи проекти, свързани със създаване, споделяне и повторно използване на данни, с цел изготвяне на анализи, прогнози и последващи препоръки, които да са в полза на бизнеса и развитието на обществото като цяло.
Платформата ще предоставя мрежови услуги, които съответстват на изискванията за качество, дефинирани в съответните стратегически и нормативни документи, както и общоприети на европейско и световно ниво технически документи, свързани с мрежовите услуги. Тя ще бъде интегрирана с Националния портал за пространствени данни (по Директива 2007/2/ЕО INSPIRE), Портала за отворени данни, хоризонталните системи на електронното управление и интеграционния слой на електронното управление. Ще се създадат интерфейси за извличане и визуализация на пространствени данни от различни източници.
Ще се създадат интерфейси за събиране, представяне и анализ на онлайн потоци от пространствени данни, както и статични масиви от пространствени данни и услуги, които могат да се свързват с всякакви други видове данни на базата на определени критерии.
Платформата ще бъде достъпна чрез уеб базиран портал, на който ще се публикуват стратегически и нормативни документи, информация за важни национални и международни събития, съобщения и др., свързани с геопространствените данни.
На базата на утвърдения План за прилагане за ГРАОС, чрез функционалностите на платформата и с активното съдействие на съответните първични администратори на пространствени данни, ще бъдат трансформирани и хармонизирани най-малко 50 ключови масиви от данни, които ще бъдат достъпни чрез платформата. С оглед демонстрация на възможностите, които платформата предлага за повторно използване на пространствени данни, ще бъдат изготвени различни визуализации и интерактивни отчети с наличните ключови масиви от данни.
Ще бъдат проведени обучения за минимум 8 администратори на Националната геопространствена платформа от ДАЕУ и минимум 80 потребители - служители от първични администратори на пространствени данни, които по силата на нормативен акт събират, създават и разпространяват бази от пространствени данни. След приключването на проекта, програмите и материалите от обученията ще бъдат предоставени на ДАЕУ, която да прави обучения при необходимост.
518 Пореден номер 2
518 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Служители на ДАЕУ ще съдействат на изпълнителя, като ще му предоставят необходимата информация, ще изготвят коментари във връзка с извършената работа, ще извършват контрол и ще приемат резултатите от изпълнението.
Ще бъдат и наети двама външни експерти със специфична експертиза в областта на геоинформационните технологии/геопространствените данни, които ще оказват съдействие на ДАЕУ при осъществяване на контрол и приемане на работата на изпълнителя.
518 Дейност Разработване и внедряване на Национална геопространствена платформа
Прикачени Технически спецификации: