Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Изграждане на национално решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI
Дата на публикуване 04-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-06-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е изграждане на национално решение за осигуряване на централизиран обмен на социалноосигурителна информация между Република България и държавите-членки на Европейския съюз, Европейската икономическа зона, Швейцария и Обединеното кралство (EESSI).

В съответствие с Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, цялата комуникация между националните институции по трансгранични случаи в областта на социалното осигуряване се извършва посредством системата EESSI (Еlectronic exchange of social security information) чрез обмен на структурирани електронни документи (СЕД) и следване на единни процедури. Към настоящият момент България използва уеб базираното софтуерно приложение на Европейската комисия (RINA) за пренос на данни между точките за достъп на национално ниво и държавите-членки. RINA е разработена централно от ЕК, с оглед осигуряване на връзка с централната информационна платформа на Европейския съюз за електронно управление и обмен на социалноосигурителна информация, и е предоставена за ползване на държавите-членки, които не разполагат със собствено национално решение.
От началото на 2022 г. ЕК преустановява поддръжката и актуализацията на RINA. Държавите-членки на Европейския съюз могат да ползват собствено софтуерно решение или да продължат да използват решението на ЕК, като сами финансират дейностите за неговата поддръжка и развитие.
Натрупаният опит показва, че възможностите за интеграция на готовото приложение със съществуващите информационни системи на НАП, НОИ, АСП и НЗОК са силно ограничени. Тя отговаря на изискванията към трансграничния обмен на съобщения в EESSI, но не е съобразена с нуждите на отделните администрации, не отчита специфичните национални информационни потребности и разполага с ограничен набор от инструменти за управление на случаи и оптимизиране на вътрешните работни процеси, което възпрепятства пълноценното автоматизирано попълване на СЕД. По тази причина компетентните институции на национално ниво се обединиха около идеята за изграждане на собствено софтуерно решение за свързване със системата на ЕС.
План за изпълнение:
520 Описание В рамките на Дейност 2 ще бъде разработено и внедрено национално софтуерно решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация, в съответствие с изготвеното по Дейност 1 техническо задание. Решението ще бъде съобразено с техническите и функционални изисквания на Европейската комисия, както и с потребностите и наличните информационни ресурси в компетентните институции. Ще бъде достъпно посредством интуитивен потребителски интерфейс, който ще предоставя интегриран достъп до функционалностите му, ще дава възможност за управление на работните процеси и документи, както и за обработване и съхранение на работните данни и тяхната подготовка за осъществяване на електронен обмен с EESSI. Целта е да се постигне максимална автоматизация на работните процеси, като се предвидят необходимите контроли за минимизиране на възможните грешки или пропуски преди изпращането на изискуемата информация. По този начин ще се намали необходимостта от последващи корекции или допълнително изпращане на данни.
Решението ще включва и модул за мониторинг на обмена, който ще позволява проследяване на статуса на всички работни процеси и обекти, свързани с обмена на социалноосигурителна информация. Изграждането на този модул е в изпълнение на задължителни изисквания на ЕК (Service Level Agreement).
След разработването му, решението ще бъде внедрено от изпълнителя във всички компетентни администрации (НАП, НОИ, НЗОК и АСП), като ще се извърши допълнителна конфигурация съобразно конкретните бек-офис системи на отделните администрации. То ще може да се ползва и от частните пенсионноосигурителни дружества в България, в качеството им на компетентни институции в рамките на EESSI.
В случай, че в резултат от анализа по Дейност 1 бъде установена подобна необходимост, за да бъде гарантирана работоспособността на решението ще бъде закупен необходимия базов, системен и приложен софтуер. Външният изпълнител ще осъществи интеграция с други вътрешни и външни системи, които участват в процеса на обмен на информация и ще извърши миграция на данни и документи, налични в отделните инсталации на приложението РИНА.
В рамките на дейността ще бъдат проведени тестове за работоспособност и оперативна съвместимост, включително със средата за обмен на социалноосигурителна информация в ЕС. Ще бъде инсталирана една централизирана точка за достъп за обмен на социалноосигурителна информация (софтуер, предоставен на държавите-членки от ЕК) и ще бъдат приложени необходимите настройки.
Ще бъдат изготвени инструкции за потребителите и техническа документация. Ще бъдат обучени минимум 120 служители от четирите институции за работа със софтуерното решение, от които минимум 30 администратори и 90 потребители.
С оглед обезпечаване на ефективното функциониране на националния координационен център по EESSI, ще бъде закупен съответният софтуер, необходим за извършване на оперативната му дейност, идентифициран в резултат от дейност 1 (напр. Call Management System, Ticketing System). Ще бъдат обучени не по-малко от 20 служители, от които поне 5 администратори, за работа със закупения софтуер.
520 Пореден номер 2
520 Начин на изпълнение Дейност 2 ще се изпълни чрез външно възлагане по реда на ЗОП, съобразно изготвеното по Дейност 1 техническо задание.
Служители на НОИ, НАП, АСП и НЗОК ще съдействат на изпълнителя за допълнителна информация, справки и разяснения, провеждане на тестове и ще дават становища и коментари във връзка с приемането на работата му.
520 Дейност Разработване и внедряване на национално софтуерно решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация
520 Необходим финансов ресурс (общо) 17277199.0
Прикачени Технически спецификации: