Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Инструмент за по-добро стратегическо планиране и стратегическо управление на изпълнението на националните стратегически документи
Дата на публикуване 07-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 14-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът има за цел да се извърши надграждане на информационната система „Мониторстат“ до инструмент за стратегическо планиране, за мониторинг на изпълнението и отчетност на всички стратегически документи на централно ниво.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: /
Друг: 0/1
План за изпълнение:
637 Предмет на обществената поръчка
637 Дата на обявяване на процедурата
637 CPV кодове
637 Необходим финансов ресурс (общо) 1623240.0
637 Пореден номер 1
637 Начин на изпълнение Подготвителен етап:
Ще бъде създадена краткосрочна работна група, която да изготви подробна техническа спецификация за надграждане на системата.
Дейност 1 ще бъде изпълнена от НСИ с подкрепата на администрацията на Министерския съвет.
За изпълнението на Дейност 1 НСИ ще се проведе обществена поръчка.
637 Описание Надграждане на „Мониторстат“ със следните функционалности:

• Включване и интегриране на всички действащи стратегически документи на централно ниво
• Класификация на документите по области на политики
• Привеждане на съдържанието на стратегиите в съответствие с Целите за устойчиво развитие
• Стандартизиране на документите за планиране и отчитане
• Профили на институциите, осигуряващи прозрачност и отчетност на целите и на отговорностите на институциите и техните звена, отговарящи за изпълнението
• Публична част с визуализации, осигуряваща по-добра отчетност на изпълнението
• Административна (непублична част), достъпна само за съответните администрации
• Създаване на „склад“ за динамични данни
637 Дейност Дейност 1 - Надграждане на „Мониторстат“
638 Предмет на обществената поръчка
638 Дата на обявяване на процедурата
638 CPV кодове
638 Необходим финансов ресурс (общо) 81162.0
638 Описание Тази дейност ще осигури изпълнението на подготвителния етап на проекта, както и прекия мониторинг и контрол на изпълнението на Дейност 1. При изпълнението на дейността се предвиждат разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за експерти от администрациите, участващи в екипа за организация и управление на проекта. Разходите за информация и публичност също ще бъдат покрити.
638 Пореден номер 2
638 Начин на изпълнение Изпълнението на Дейност 2 ще се осъществи от експерти от НСИ.
638 Дейност Дейност 2: Организация и управление на проекта
Прикачени Технически спецификации: