Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Дейност 5: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4"
Дата на публикуване 20-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Дейността цели:
• Хармонизиране на процесите и националните информационни системи, в съответствие с изискванията на ЕС чрез реализиране на Етап 4 – мярка 4.5 от Фаза 2 на Целева област I „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2025;
• Реализиране на електронни онлайн интерфейси за обмен на данни между национални и европейски ИС;
• Подобряване на електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
654 Начин на изпълнение 1.Провеждане на процедура за избор на вършен изпълнител - изпълнява се от АМ.
2.Избиране на външен изпълнител и сключване на договор – изпълнява се от АМ.
3.Изпълнение на сключения договор с външния изпълнител, включващо:
3.1. Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4
3.2.Обучение на 37 служители на АМ (30 приложни и 7 системни администратори) за работа с реализираните функционалности по дейността. Графикът за реализация на дейността е съобразен със дейностите и сроковете, заложени в MASP v.2019.
Изпълнителят ще осигури график, програма за обучения, учебни материали и лектори. Обучението ще се проведе в зали, осигурени от АМ.
Служители на АМ ще участват в проектирането, детайлизирането, тестването и интеграцията на изградените функционалности по дейността.
654 Необходим финансов ресурс (общо) 1265680.0
654 Описание Дейността ще изпълни мярка 4.5 от ПК към Секторна стратегия „е-Митници“ 2016-2025.
Дейността включва:
1.Развитие на ИА на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европ. ИС - UUM&DS, Release 2.3 и 2.4
2.Въвеждане на ИА на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и 2.4, чрез:
-Реализиране на съюзните функционални изисквания произтичащи от UUM&DS, Release 2.3 и 2.4
-Надграждане на СУИД, в съответствие със съюзните функционални изисквания, произтичащи от Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS Release 2.3 и 2.4
-Актуализация на спецификациите, свързани със СУИД, при необходимост
-Интеграция между СУИД и Системата за директен достъп на търговците до европ. ИС - UUM&DS, Release 2.3 и 2.4
-Актуализиране на версиите на NetIQ Access Manager и NetIQ Identity Manager
-Оптимизиране функционалността на СУИД
-Запазване на съществуващите интеграции на СУИД
-Обучени 37 служителя на АМ.
654 Пореден номер 1
654 Дейност Дейност 5: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4"
654 Предмет на обществената поръчка Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2.3 и Release 2.4
654 Дата на обявяване на процедурата 04-04-2022
654 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: