Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция за научни изследвания и иновации
Име на документа Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е да се улесни процеса на трансфер на знания и технологии, който да скъси пътя на научните изследвания до иновациите и технологиите, и да послужи като предпоставка за тяхната комерсиализация и бърза реализация в икономиката.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
633 Предмет на обществената поръчка
633 Дата на обявяване на процедурата
633 CPV кодове
633 Необходим финансов ресурс (общо) 2704900.0
633 Описание За постигането на тези цели в рамките на третия стълб на Програмата се предвижда създаването на единен портал (one-stop-shop), който да изпълнява ролята на онлайн платформа за българската предприемаческа и иновационна екосистема, включително с достъп и за чуждестранните предприемачи и рискови инвеститори, интересуващи се от България. Порталът ще служи като притегателно място както за за местни иновативни стартиращи предприятия, така и за чуждестранни иноватори, с интерес да развият бизнес в България. Ролята на този one-stop-shop ще е и да увеличи видимостта на иновативните компаниите с висок потенциал както към пазара, така и към инвеститорите у нас и в чужбина, гарантирайки им повече възможности и по-добри шансове за финансиране (особено дялово и грантово). Тази платформа ще се явява интегриран и многопластов инструмент, с който да се реализират посочените по-горе цели.
633 Пореден номер Операция 3.2.
633 Начин на изпълнение Операция 3.2. Разработка на онлайн портал „One-stop-shop” за стартиращи предприятия.
Съответно, операцията ще се изпълнява в две паралелни направления – технологично и информационно, за което ще се избере изпълнител по реда на ЗОП
633 Дейност Създаване на единен портал (one-stop-shop) за насърчаване на интензивното на знания предприемачество.
634 Предмет на обществената поръчка
634 Дата на обявяване на процедурата
634 CPV кодове
634 Необходим финансов ресурс (общо) 0.0
634 Описание -
634 Пореден номер
634 Начин на изпълнение -
634 Дейност -
Прикачени Технически спецификации: