Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Име на документа Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на платформата е да покрива дигиталната диагностика във всички медицински специалности и да създаде възможност за генериране на база данни цифрови изображения и нейната вторична обработка посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение, невронни мрежи и др. в съответствие с европейското и националното законодателство за защита на личните данни и съответните стандарти за информационна и мрежова сигурност. Внедряването на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика ще подобри диагностиката и проследяването на българските пациенти и ще повиши качеството на здравната услуга в различни медицински специалности.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
612 Необходим финансов ресурс (общо) 2.012867143E7
612 Описание В МЗ ще бъде създадена работна група, която ще включва експерти от министерството и представители на заинтересованите страни, която ще извърши анализ и ще изготвени техническа документация за обявяване на ОП по реда на ЗОП. Ще се изисква (и оценява) да бъде предложена от участниците в процедурата концепция за изграждането на решението за софтуерната платформа, на базата на платформения принцип, включващ всички модули, нужни за описаните в проекта дейности. Изготвената документация ще бъде съгласувана с ДАЕУ. Избраният изпълнител ще разработи и внедри софтуерната платформа, в т.ч. ще изготви концепция и имплементиране на бизнес процесите, чрез които се постигат платформените способности; ще извърши инсталиране и оперативно тестване, както и интеграция на болнични заведения и техните диагностични образни данни; ще проведе необходимите обучения.
612 Пореден номер 1
612 Начин на изпълнение Тази дейност ще се изпълни чрез изпълнението на следните поддейности:
1. Разработка на документация за обявяване на обществена поръчка за избор на Изпълнител, по реда на ЗОП, за разработване и внедряване на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика.
2. Провеждане на обществена поръчка за избор на Изпълнител, по реда на ЗОП, за разработване и внедряване на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика и сключване на договор.
3. Изпълнение на сключения договор с избрания Изпълнител, по реда на ЗОП, за разработване и внедряване на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика.
612 Предмет на обществената поръчка
612 Дата на обявяване на процедурата
612 CPV кодове
612 Дейност Дейност 1: Разработване и внедряване на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика
618 Предмет на обществената поръчка
618 Дата на обявяване на процедурата
618 CPV кодове
618 Необходим финансов ресурс (общо) 7871428.57
618 Описание Дейността ще бъде извършена от създадена в Министерството на здравеопазването работна група, която ще включва експерти от министерството и представители на заинтересованите страни, като се използва необходимата информация от разработчика на софтуерната платформа, избран в изпълнение на дейност 1. В резултат от изпълнението на тази дейност ще бъде извършен анализ и ще бъдат изготвени технически спецификации и цялостна документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, по реда на ЗОП, за реализиране на хардуерната инфраструктура за работа на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика. Изготвената документация ще бъде съгласувана с ДАЕУ. Избраният изпълнител ще достави и инсталира хардуерните компоненти, с 5 – годишен гаранционен срок, ще извърши оперативно тестване в екстремни ситуации и въвеждане в експлоатация на специализирания хардуер, нужен за целите на платформата, ще проведе обучения на медицинските специалисти и ще въведе в експлоатация хардуерното решение.
618 Пореден номер 2
618 Начин на изпълнение За постигане на тази цел, ще бъдат реализирани следните логично свързани дейности:
1. Разработка на документация за обявяване на обществена поръчка за избор на Изпълнител, по реда на ЗОП, за реализиране на хардуерната инфраструктура за работата на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика;
2. Провеждане на обществена поръчка за избор на Изпълнител, по реда на ЗОП, за реализиране на хардуерната инфраструктура за работата на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика;
3. Изпълнение на сключения договор с избрания Изпълнител, по реда на ЗОП, за реализиране на хардуерната инфраструктура за работата на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика.
618 Дейност Дейност 2: Реализиране на хардуерната инфраструктура за работа на Националната дигитална платформа за медицинска диагностика
624 Предмет на обществената поръчка
624 Дата на обявяване на процедурата
624 CPV кодове
624 Необходим финансов ресурс (общо) 280001.0
624 Описание Дейността включва организацията и управлението на проекта, вкл. мерки за информация и публичност.
624 Пореден номер 3
624 Начин на изпълнение За реализирането на проекта ще бъде създаден екип за управление, включващ експерти на Министерството на здравеопазването, притежаващи необходимите знания, умения и опит, в съответствие със заложените дейности, с което ще се гарантира и тяхното успешно изпълнение. Екипът ще изгради необходимите комуникационни канали с различните външни изпълнители, като ще отговаря и за синхронизирането на дейностите между тях. За проследяване напредъка в изпълнението на проекта ще се изготвят и разглеждат периодични отчети. При изпълнението на всеки отделен етап от дейностите ще се подписват съответните протоколи и други документи, удостоверяващи приемането на работата или налагането на санкции. Екипът за управление на проекта ще участва в подготовката на техническите спецификации и цялостната документация за провеждане на обществените поръчки, по реда на ЗОП, описани в дейност 1 и дейност 2, ще участва в процеса по съгласуване на техническите спецификации и необходимата документация с ДАЕУ.
624 Дейност Дейност 3: Организация и управление на проекта
Прикачени Технически спецификации: