Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Име на документа Достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, развитие на консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-значими заболявания с цел подобряване на общественото здраве (Компонент 3. Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт), мозъчно-съдови (инсулт) и диабет)
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 18-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С изграждането и функционирането на дигиталната платформа ще се постигнат следните цели:
- Намаляване на смъртността чрез прилагането на унифициран подход, базиран на рецензирани научни доказателства;
- Осигуряване на пряк достъп на медицинските специалисти до най-актуалната клинично значима информация за отделните социално-значими заболявания;
- Създаване на възможности за комуникация на отдалечените амбулаторни звена с лекари-специалисти и болнични заведения;
- Създаване на възможност за извършване на мониторингов процес чрез обективен анализ на случаите в реално време и възможност за професионална онлайн консултация и помощ;
- Съхраняване на информация и създаване на база данни за ретроспективен анализ на отделни случаи, поотделно и по групи.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
588 Описание С изградената дигитална платформа ще бъдат създадени услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт), мозъчно-съдови (инсулт) и диабет. Платформата ще улесни работата на медицинските специалисти - лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в амбулаториите и консултативните медико-социални звена, в 207 малки, отдалечени и труднодостъпни населени места, разположени на територията цялата страна в 6-те района за планиране по NUTS 2. Чрез нея ще получат достъп до централизирани и унифицирани насоки в протоколи за лечение и терапевтично поведение. Същевременно, в интерактивна връзка с медицински специалисти по профил на заболяването, ще могат да получават индивидуализирана помощ за постигане на максимално успешен резултат в периода на лечение на своите пациенти. Платформата ще предоставя възможност за ефективна комуникация при наличие на висок риск в лечението и за насочване на отделни случаи към болнични звена или за консултация.
588 Начин на изпълнение За реализирането на дейността е необходимо да се изпълнят следните поддейности:
-Подготовка на технически спецификации и изисквания за участниците за изграждане дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания. Съгласуване на изготвените технически спецификации с ДАЕУ.
-Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител.
-Изграждане на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания.
Администрирането на дигиталната платформа ще се осъществява от служителите в Националния център за скрининг. За работа с платформата ще бъдат организирани и проведени обучение на потребителите от представители на фирмата – изпълнител. След разработването на дигиталната платформа, тя ще бъде интегрирана с Националната здравно-информационна система (НЗИС).
588 Дейност Разработване на дигитална платформа и създаване на услуги за подпомагане на диагностиката и лечението на социално-значими заболявания - като сърдечно-съдови (инфаркт) , мозъчно-съдови (инсулт) и диабет
588 Необходим финансов ресурс (общо) 1336157.2
588 Пореден номер 2
588 Предмет на обществената поръчка
588 Дата на обявяване на процедурата
588 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: