Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Име на документа Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите.
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подобряване на управлението на количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимиия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията.
Допълнителна цел на проекта е популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
План за изпълнение:
626 Предмет на обществената поръчка
626 Дата на обявяване на процедурата
626 Необходим финансов ресурс (общо) 5144580.0
626 Описание 1.1. Анализ на наличните и разработвани системи от партньорите и подготовка на концепция за ИСУКВ.
Дейността включва анализ на данните и възможностите за интеграция между съществуващите и разработвани информационни системи (ИС) от партньорите по проекта и ИСУКВ; идентификация на необходимите допълнителни данни; разработване на цялостна концепция за изграждане на интегрирана информационна система и за обмяна на данните, необходимите комуникационни връзки и разположение на модулите на системата.
1.2. Избор на места за измерване и предаване на данни към ИСУКВ и и определяне спецификите на устройствата

Предвижда се проучване и подбор на: подходящи места за монтиране на измервателни и мониторингови устройства, обезпечаване на свързаност на устройствата с ИСУКВ, с цел предаване на данни в реално време, определяне на вида и спецификите на устройствата който следва да се монтират, спрямо приложението им (например за напорни / безнапорни тръбопроводи, повърхностни водохващания, сондажни кладенци, метеорологични р
626 Пореден номер 1
626 Дейност Анализ и проектиране на интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ).
626 Начин на изпълнение Чрез възлагане на обществени поръчки и с експертизата на партньорите по проекта.
626 CPV кодове
629 Начин на изпълнение Чрез възлагане на обществени поръчки и с експертизата на партньорите по проекта.
629 Предмет на обществената поръчка
629 Дата на обявяване на процедурата
629 CPV кодове
629 Необходим финансов ресурс (общо) 1.2694409548E8
629 Описание Разработване на техническия проект на ИСУКВ въз основа на извършения анализ и изготвени технически спецификации по дейност 1, която се предвижда да събира данните от измерванията на използваните водни количества в единна система, да интегрира данните за водни ресурси, постъпващи от НИМХ и да осъществи връзка с изградени ИС, имащи отношение към управление на количеството на водите и водната инфраструктура, както и данни за наблюдение за осигуряване на минимално допустимия отток в реките след водохващанията. Предвижда се проектиране на локалните мрежи и връзки при точките за измерване и изготвяне на технически проект за ИСУКВ.
Планиране на Център за хидрометеорологичен мониторинг в НИМХ за целите на управлението на водите и необходимите подготвителни дейности. В системата ще постъпват данни от съоръжения във ВиК сектора, за напояване, , за производство на електроенергия, стопанисвани от НЕК и други съоръжения за водовземане от повърхностни и подземни води по информация от МОСВ.
629 Пореден номер 2
629 Дейност Изграждане на Интегрирана система за управление на количеството на водите (ИСУКВ), вкл. доставка и монтаж на оборудване
630 Предмет на обществената поръчка
630 Дата на обявяване на процедурата
630 CPV кодове
630 Необходим финансов ресурс (общо) 97599.0
630 Описание Предвижда проучване, се събиране и систематизиране на информация за добри практики и нови технологии за спесяване на вода и за повторното й използване минимално за следните сектори: домакинства, напояване, енергетика, индустрия и туризъм. За резултатите от това проучване ще бъдат подготввени информационни и обучителни материали. Ще бъде организирана информационна кампания и проведени тематични информационни срещи със заинтересовани страни с цел популяризиране на добрите практики и нови технологии и насърчаване внедряването на тези практики, използването повторно на води и нови технологии, които да подпомогнат постигането на целите за ефективно използване на водните ресурси и спестяването на води, а също така да подпомогнат управлението на водите с адаптационни мерки във връзка със засушаване иот климатични промени.
630 Пореден номер 3
630 Начин на изпълнение Чрез възлагане на обществени поръчки и с експертизата на партньорите по проекта.
630 Дейност Дейности за насърчаване използването на водоспестяващи практики.
631 Предмет на обществената поръчка
631 Дата на обявяване на процедурата
631 CPV кодове
631 Необходим финансов ресурс (общо) 264372.49
631 Описание Предвижда се сформиране на екип за управление на проекта и координация между партньорите като за целта ще бъдат наети експерти за времето на изпълнение на проекта, които да подпомогнат бенефициента за управлението на ддейностите.. Предвижда се и създаване на техническо звено, което да подпомогне с необходимата техническа експертиза изпълнението на дейностите и координацията с партньорите, синхронизиране на изискванията при подготовка за възлагане на обществените поръчки с оглед постигането на единен резултат, станововища при приемане на резултати от възложени на външни изпълнители дейности и др. За целта ще бъдат наети консултанти с необходимата техническа експертиза, които ще подпомагат всички партньори по проекта при изпълнението на дейностите за времето на изпълнение на проекта.Дейности за публичност и информация на проекта.Изготвяне на сайт на проекта.
631 Пореден номер 4
631 Начин на изпълнение
631 Дейност Управление и публичност
Прикачени Технически спецификации: