Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по заетостта
Име на документа Агенция по заетостта - заетост за иновативна, свързваща и справедлива България
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Настоящото проектно предложение има за цел осигуряване на условия за постигане на:
1. Цифрова трансформация на взаимодействието на АЗ с участниците на националния и европейски трудов пазар чрез изграждане на интегрирана дигитална среда, включваща информационните системи и платформи на АЗ с осигурен достъп в реално време и готовност за интеграция с външни информационни системи
2. Възстановяване и развитие на потенциала на бизнеса чрез осигуряване на подходяща работна сила, облекчено и достъпно администриране и финансова подкрепа за наемане на работа и обучения на безработни и заети лица;
3. Подобряване качеството и приложимостта на пазара на труда, особено за ромите, групите в неравностойно положение, неактивните лица;
4. Достигане на услугите до повече хора и работодатели, вкл. чрез „къса писта“ и намалена административна тежест;
5. Ниска безработица (приоритетно на уязвимите групи на пазара на труда, в т.ч. от етнически обособени малцинства, трайно безработни лица, хора с увреждания, младежи
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/5
План за изпълнение:
619 Предмет на обществената поръчка
619 Дата на обявяване на процедурата
619 CPV кодове
619 Необходим финансов ресурс (общо) 5959200.0
619 Описание В рамките на дейност 1 ще бъде обновена и преработена в нова дигитална среда ИС „Национална база данни” с цел подобряване на възможностите и дизайна ѝ за взаимодействие между служителите и клиентите на дирекциите „Бюро по труда”, вкл. чрез интеграция с вътрешна и външна информационна инфраструктура за целите на обучението и заетостта. Ще се постигне напълно индивидуализиране на услугите и навлизане в ерата на новия тип дистанционна комуникация. С цел постигане на максимално съответствие между търсене и предлагане се предвижда използване на технологии, базирани на изкуствен интелект за обективна оценка и формиране на план и стъпки за предоставяне на посреднически и специализирани услуги на АЗ за постигане на максимално съответствие между търсене и предлагане, параметрите за които се набират и съхраняват в ИС „Национална база данни”.
619 Пореден номер 1
619 Начин на изпълнение Обновяване и преработка на ИС „Национална база данни” в съвременна дигитална среда, позволяваща гъвкавото ѝ ползване, усъвършенстване, развитие и надграждане в условията на дигитализиращата се икономика и електронно правителство и електронно управление.
619 Дейност Модернизиране и адаптиране на основната информационна система на АЗ „Национална база данни” /ИС „НБД”/ към динамична интегрирана дигитална среда с оглед „отваряне“ на системата за развитие, обмен и взаимодействие с други електронни системи, платформи и софтуерни приложения
620 Предмет на обществената поръчка
620 Дата на обявяване на процедурата
620 CPV кодове
620 Необходим финансов ресурс (общо) 7714980.0
620 Описание В рамките на тази дейност ще се осигури платформа, включваща виртуални асистенти, онлайн търсачки, диалогов инструмент от типа chatbot, интеграция с ГИС/виртуални карти и др. – система, управлявана от данни и знания за приложните области, относими към трудовия пазар (демография, икономика, образование и т.н).
Предвижда се на база анализ на „големи данни” за участниците на пазара на труда да се предоставя вероятностен сценарий за успешна реализация на пазара, като се използва „изкуствен интелект”. Целта е системата да осигури бързо, достъпно, широко приложимо и целенасочено обективно съвпадение на търсената и предлагана работна сила на пазара на труда, като фокусът за приложение е насочен към рисковите групи на пазара на труда. Основен обект на въздействие са хората с образователни, квалификационни и личностни дефицити по отношение на знания и умения, за които най-трудно се дефинират индивидуалните им потребности, възможностите и стъпките за успешната им трудова реализация.
620 Пореден номер 2
620 Начин на изпълнение Изграждане на платформа, включваща виртуални асистенти, онлайн търсачки, диалогов инструмент от типа chatbot, интеграция с ГИС/виртуални карти и др. – система, управлявана от данни и знания за приложните области, относими към трудовия пазар (демография, икономика, образование и т.н).
620 Дейност Разработване и внедряване на Дигитална платформа „Лаборатория за съвпадения"
621 Предмет на обществената поръчка
621 Дата на обявяване на процедурата
621 CPV кодове
621 Необходим финансов ресурс (общо) 2915940.0
621 Описание Дейност 3 предвижда създаване и поддържане на централно хранилище за всякакви типове сурови данни /Data lake house (езерото от данни)/ от различни източници, които да се ползват при оценка на съществуващи и разработка на бъдещи инструменти на политиката по заетостта.
621 Пореден номер 3
621 Начин на изпълнение Създаване и поддържане на централно хранилище за всякакви типове сурови данни /Data lake house (езерото от данни)/ от различни източници, които да се ползват при оценка на съществуващи и разработка на бъдещи инструменти на политиката по заетостта.
621 Дейност Изграждане на система за оценка на ефективността и ефикасността на предлаганите от АЗ услуги, базирана на данни от свързани административни регистри
622 Предмет на обществената поръчка
622 Дата на обявяване на процедурата
622 CPV кодове
622 Необходим финансов ресурс (общо) 919140.0
622 Описание Агенцията по заетостта провежда анкетни проучвания за потребностите от работна сила по два пъти годишно по реда на Закон за насърчаване на заетостта. Освен това се провеждат и постоянни проучвания относно удовлетвореността от получените услуги от търсещите работа лица и от работодателите, както и относно предпочитани от безработни и заети лица видове и форми на обучения, мнения или потребности от други специфични услуги, събития и т.н. Този инструмент ще допринесе за повишаване качеството на оценка на предварителните, текущи и последващи резултати от прилаганите мерки и ще бъде в помощ при мониторирането на процесите във всеки един етап в това число удовлетвореността на клиентите.
Организирането, провеждането, извеждането на резултатите, статистическата и аналитична обработка са цялостен процес, който разходва много експертен и времеви потенциал. Това води до риск от несвоевременно маркиране на негативи или предпоставки за такива, респ. за неадекватно проектиране и прилагане на корективни действия
622 Пореден номер 4
622 Начин на изпълнение Създаване на инструментариум за детайлно разработване и прилагане на съответна за анкетни проучвания методология за извеждане, съдържание, резултати, структура на анализа на информацията (в т.ч. за публикуване по достъпен начин) под формата на софтуер за обработка на резултати от анкетни проучвания.
622 Дейност Внедряване на софтуер за обработка на резултатите от анкетни проучвания
623 Дейност Разработване и внедряване на уеб-базирано приложение “Професионален компас”
623 Предмет на обществената поръчка
623 Дата на обявяване на процедурата
623 CPV кодове
623 Необходим финансов ресурс (общо) 2011140.0
623 Описание Чрез изпълнението на дейността се улесни избора на търсещите работа лица от предоставяни услуги и възможности за трудова реализация на пазара на труда. Приложението ще е полезно и за привличане на неактивни лица, както и на българи, живеещи в чужбина, чрез предоставянето на алтернативи за заетост. Софтуерът следва да предоставя информация и да поддържа база данни за най-търсени професии на пазара на труда. Това ще подпомага своевременното и гъвкаво преразпределение на мерки и ресурси, които да подпомогнат процеса по изграждане на условия за подготовка и реализация на търсените от бизнеса кадри.
623 Пореден номер 5
623 Начин на изпълнение Ще бъде създадено уеб-базирано приложение, което да извежда информация за свободните работни места по професия/длъжност и регион на страната и средното равнище на заплащане, предлагани обучения и др., като по този начин ще се предоставя ориентировъчна информация за търсенето на работна сила в региона.
Прикачени Технически спецификации: