Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Име на документа Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение • Изграждане на ТЕТРА системата на МВР като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните структури, в т.ч. всички елементи на Единната Спасителна система /ЕСС/, НС 112, на всички нива при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, оповестяване и защита на населението при бедствия и аварии, свързани със Закона за защита при бедствия и аварии.
• Използване на ТЕТРА системата като комуникационна среда за управление на елементите на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО), чрез комплекс от технически и организационни мерки, ориентирани към превенция и защита на населението и намаляване на възможните негативни последици от климатичните промени, чрез инфраструктурни мерки, допринасящи за управление на рисковете и системите за ранно предупреждение, включително техническият капацитет в прогнозирането и управлението на риска от бедствия.
• Разгръщане на потенциала на ТЕТРА системата.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/100%
Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 1/100%
План за изпълнение:
593 Предмет на обществената поръчка
593 Дата на обявяване на процедурата
593 CPV кодове
593 Необходим финансов ресурс (общо) 5.04888E7
593 Описание Доставка, инсталиране, интегриране и въвеждане в експлоатация на нови стационарни и преносими базови станция по ТЕТРА стандарт или еквивалент и интеграцията им в съществуващата цифрова клетъчна радио система на МВР, включително осигуряващи системи, видеонаблюдение, проектиране, изграждане, свързване и интегриране и др. дейности за постигане на радио покритие на територията на Р България минимум 95%. Мрежовата свързаност е предвидено да е резервирана. Радиобазовите станции ще са с възможност за модулно надграждане, в бъдеще, за осигуряване на високоскоростен достъп LTE (или еквивалент)
593 Пореден номер 1
593 Начин на изпълнение По реда на ЗОП
593 Дейност Доставка, инсталиране, интегриране и въвеждане в експлоатация на нови стационарни и преносими базови станция по ТЕТРА стандарт или еквивалент
594 Предмет на обществената поръчка
594 Дата на обявяване на процедурата
594 CPV кодове
594 Необходим финансов ресурс (общо) 1.8102744E7
594 Описание Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и интегриране на нови цифрови радиорелейни системи и подменени съществуващи за осигуряване на мрежова свързаност на новите и съществуващи обекти с ТЕТРА базови станции
594 Пореден номер 2
594 Начин на изпълнение По реда на ЗОП
594 Дейност Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и интегриране на нови цифрови радиорелейни системи
595 Предмет на обществената поръчка
595 Дата на обявяване на процедурата
595 CPV кодове
595 Необходим финансов ресурс (общо) 1.6777658E7
595 Описание Предвижда се централите да предоставят нови функционалности и да притежават софтуер и хардуер за управление на LTE система в хибриден вариант – собствени радиобазови станции и услуга предоставена от комерсиален оператор. Това по същество е допълнителна сървърна система.
595 Пореден номер 3
595 Начин на изпълнение ЗОП
595 Дейност Хардуерно и софтуерно обновяване на съществуващите ТЕТРА централи и обучение - 2 бр.
596 Предмет на обществената поръчка
596 Дата на обявяване на процедурата
596 CPV кодове
596 Необходим финансов ресурс (общо) 3628800.0
596 Описание Подмяна и/или обновяване на системите за мениджмънт на ТЕТРА абонати и комуникация/работни станции/сървърна система
596 Пореден номер 4
596 Начин на изпълнение ЗОП
596 Дейност Подмяна и/или обновяване на системите за мениджмънт на ТЕТРА абонати и комуникация/работни станции/сървърна система
597 Дата на обявяване на процедурата
597 CPV кодове
597 Необходим финансов ресурс (общо) 9065232.0
597 Описание Обновяване до последна версия на софтуера за управление на мрежата на съществуващите мрежови елементи (ТБС), така че да позволява въвеждане на нови услуги за широколентов достъп. В настоящия проект се предвижда да се добави нова функционалност на мрежовите елементи (ТБС, радиорелейни станции и др.), реализиране на широколентое достъп (LTE), което изисква много повече ресурс и съответно по-висока стойност.
597 Пореден номер 5
597 Начин на изпълнение ЗОП
597 Дейност Обновяване до последна версия на софтуера за управление на мрежата
597 Предмет на обществената поръчка
Прикачени Технически спецификации: