Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МУЗЕЙНИ, БИБЛИОТЕЧНИ, АУДИОВИЗУАЛНИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основна цел на проектното предложение е да се проведе цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство, и да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни до културното богатство на страната, на равни начала и без ограничение.
Проектът има и следните специфични цели:
- Да се въведат Единни стандарти за дигитализиране на фондовете на музеите, библиотеките, Българската национална филмотека (БНФ), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА) . За документите от Националния архивен фонд на хартиен носител ще се използва утвърдената от председателя на Държавна агенция „Архиви” методика за дигитализация ;
- Да се създаде единна методология за осъществяване на процеса по дигитализация на национално ниво, с която да се въведе единен координиран подход с централизиран контрол;
- Да се създаде единна електронна платформа, която да съхранява в дигитална форма
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/100%
Друг: 0/0
План за изпълнение:
591 Предмет на обществената поръчка
591 Дата на обявяване на процедурата
591 CPV кодове
591 Необходим финансов ресурс (общо)
591 Описание Придобиване на единна платформа за дигитализация и достъп, както и на център за съхранение на дигитализираното съдържание.
- Единна електронна платформа за достъп.
Предвижда се по проекта да се придобие електронна платформа за агрегация на дигитализираното съдържание от музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА, като до дигитализираното съдържание ще се предоставя публичен и защитен достъп от всяка точка на света за целите на образованието, науката, туризма, институциите и други.
Тази електронна платформа ще се управлява централизирано от Министерство на културата, като тя ще има публична и служебна част. Платформата ще бъде инсталирана и ще функционира върху инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
Платформата ще осигурява онлайн достъп до дигитализирано съдържание от музеи, библиотеки, БНФ, БНР, БНТ и БТА, което се намира в публичния домейн, а така също и достъп до защитено съдържание.
Защитен достъп ще се предоставя за служебн
591 Пореден номер 43 от Приложенията към НПВУ
591 Начин на изпълнение Проектът се предвижда да се изпълнява посредством пет компонента, с пет бенефициента.
591 Дейност Компонент 1 (Музеи, библиотеки, БНФ): Дейност 1 (Единни стандарти и методология); Дейност 2 (Единна платформа и център за съхранение); Дейност 3 (Технологично обезпечаване на дигитални хъбове); Дейност 4 (Изграждане на експертен капацитет); Дейност 5 (Дигитализиране); Дейност 6 (Безопасна среда за съхранение на лентите на БНФ).

Компонент 2 (БНР):
Дейност 1 (Оборудване със средства за дигитализация):
Дейност 2 (Надграждане на експертния капацитет):
Дейност 3 (Дигитализиране):
Дейност 4 (Безопасна среда за съхранение):

Компонент 3 (БНТ):
Дейност 1 (Оборудване със средства за дигитализация):
Дейност 2 (Надграждане на експертния капацитет):
Дейност 3 (Дигитализиране):
Дейност 4 (Безопасна среда за съхранение):

Компонент 4 (БТА):
Дейност 1 (Оборудване със средства за дигитализация):
Дейност 2 (Надграждане на експертния капацитет):
Дейност 3 (Дигитализиране):
Дейност 4 (Безопасна среда за съхранение):

Компонент 5 (Държавна агенция „Архиви”):
Дейност 1 (Оборудване с технически средства за дигитализация, рестарв
Прикачени Технически спецификации: