Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Име на документа Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Общата цел на проекта е насочена към гарантиране на устойчивост на икономическите и социални реформи и смекчаването на влиянията от кризата, свързана с COVID19, чрез повишаване на нивото на сигурност на българските граждани, противодействие на корупцията и повишаване на доверието към държавните институции. Общата цел ще бъде постигната чрез:
1) Въвеждане на антикорупционни мерки, вкл. чрез развитие на ИКТ и намаляване на ролята на човешкия фактор
2) Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност с цел превенция и анализ на информация в сферата на обществената безопасност
3) Подобряване на достъпа на гражданите до дигитални публични услуги в резултат от пандемията, причинена от COVID-19.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/100%
План за изпълнение:
589 Описание Предвижда се изграждане на Национална интелигентна система за сигурност (НИСС), чрез надграждане на действащата Интегрираната Автоматизирана Система за Сигурност /ИАСС/ и Геоинформационната система на МВР, и създаване на възможност за допълнително анализиране и визуализиране на информацията от двете системи, и други източници с цел превенция и противодействие на престъпността. Системата ще бъде насочена към превенция и защита на населението, ефективност в противодействието на престъпността, масови безредици, пътна безопасност, както и обезпечаване на критични инфраструктурни обекти и обекти с национално значение.
Поддейност 1 „Надграждане на ИАСС и интеграция с действащи информационни системи“
Поддейност 2 „Надграждане на ГИС платформата на МВР за осигуряване на високотехнологични способности на национално ниво за превенция и устойчиво управление в сферата на обществената безопасност и анализ на информация от Критична инфраструктура, свързана с превенция на населението на територията на Р България“.
589 Необходим финансов ресурс (общо) 4.8525232E7
589 Пореден номер 1
589 Предмет на обществената поръчка
589 Дата на обявяване на процедурата
589 CPV кодове
589 Начин на изпълнение ЗОП
589 Дейност Изграждане на Национална интелигентна система за сигурност (НИСС)
592 Предмет на обществената поръчка
592 Дата на обявяване на процедурата
592 CPV кодове
592 Необходим финансов ресурс (общо) 4.7635738E7
592 Описание Цел на дейността е надграждане на съществуващите мерки за превенция и противодействие на корупцията, вкл. разширяване достъпа на граждани до уеб-базирани, електронни административни услуги. По този начин ще се постигне подобряване на качеството на обслужване и чувството за сигурност и доверие сред гражданското общество в пост-кризисната ситуация.
Дейността включва 2 под-дейности, като предвид обема, териториалния обхват и механизма за отчетност и усвояване на средствата, всяка под-дейност ще се реализира на етапи.
Поддейност 1: Надграждане на Интегрираната система за мобилно видеонаблюдение в патрулни автомобили“
Поддейност 2: Подобряване обслужването на гражданите в пост-кризисната ситуация
592 Пореден номер 2
592 Начин на изпълнение ЗОП
592 Дейност Надграждане на системата за превенция и противодействие на корупцията сред служителите на МВР и повишаване на прозрачността при обслужване на гражданите
Прикачени Технически спецификации: