Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Име на документа Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Цел на проекта
Въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството за осъществяване на цифрова реформа на строителния сектор в България с оглед повишаване на конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и привлекателността на строителния сектор в България и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции
Специфични цели
Създаване на нормативни условия и на ИТ инфраструктура за въвеждане на СИМ при проектиране, одобряване, изпълнение, контрол и експлоатация на строежите и модернизиране на строителния сектор в съответствие с европейските приоритети (прилагането на принципите на кръговата икономика, устойчивото строителство, енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и др.) и действащите европейски стандарти.
....
Пълният списък на специфичните цели може да бъде намерен в Проектният Фиш.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 0/1
План за изпълнение:
561 Предмет на обществената поръчка
561 Дата на обявяване на процедурата
561 CPV кодове
561 Необходим финансов ресурс (общо) 720000.0
561 Описание Специализираните обучения са предвидени за:
- общинската, областна и държавна администрация, заети с одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж – 200 експерта;
- архитектите и инженерите, заети с инвестиционното проектиране, одобряване, контрол и изпълнение на проектите“ – 300 специалиста
561 Пореден номер 1
561 Начин на изпълнение Провеждане на специализирани обучителни курсове за 200 експерта от държавната администрация и 300 специалиста от частният сектор - служители на Малки и средни предприяттия
561 Дейност
„Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики“
567 Необходим финансов ресурс (общо) 1020000.0
567 Описание Дейността предвижда осигуряване на 100 работни места/средно по 2÷3 работни места в предвидените администрации с по двама обучени експерта за осигурено работно място.
- предвидените министерства участват в процеса на одобряване на инвестиционните проекти,
- подбрани са 6 от най-големите общини поради по-голямата вероятност за изпълнение на големи обществени поръчки за строителство, изискващи СИМ, тъй като първоначално задължението за прилагане на СИМ ще се въведе само за големи обществени поръчки за проектиране и строителство. Обхванати са всички 28 областни администрации като се има предвид, че по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.
567 Пореден номер 2
567 Начин на изпълнение Осигуряванена подходящ хардуер и 3-годишен лиценз за необходим софтуер на 100 работни места/средно по 2÷3 работни места в предвидените администрации с по двама обучени експерта за осигурено работно място.
567 Дейност Хардуерно и софтуерно (3 годишен лиценз) обезпечаване на експерти от общинската, областна и държавна администрация най-малко в 28 областни администрации, 6 големи общини (София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе) и 3 министерства (МРРБ, МВР и МК)“
567 Предмет на обществената поръчка
567 Дата на обявяване на процедурата
567 CPV кодове
568 Предмет на обществената поръчка
568 Дата на обявяване на процедурата
568 CPV кодове
568 Необходим финансов ресурс (общо) 2790000.0
568 Описание Предвидената логистична подкрепа за МСП се изразява в осигуряване на обучение, което се покрива от Дейност 1, и на комбиниран софтуер с платен лиценз за 1 година - 300 работни места. Целта на подкрепата е да дадем възможност на МСП да придобият компетентност за прилагане на СИМ и да ги стимулираме за прилагането му, въпреки голямата първоначална инвестиция, която следва да направят
568 Пореден номер 3
568 Начин на изпълнение Осигуряване на обучение, което се покрива от Дейност 1, и на комбиниран софтуер с платен лиценз за 1 година - 300 работни места.
568 Дейност „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на СИМ“:
569 Дейност Създаване на ИТ инфраструктура и бази за споделени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки
569 Начин на изпълнение Архитектурата на Платформата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) ще бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). Всички компоненти на Платформата ще бъдат разположени върху ДХЧО като среда за функциониране на информационната система. Ще бъде извършена интеграция с хоризонталните системи на е – управление и присъединяване към средата за междурегистров обмен.
569 Предмет на обществената поръчка
569 Дата на обявяване на процедурата
569 CPV кодове
569 Необходим финансов ресурс (общо) 2340000.0
569 Описание Дейността следва да осигури:
o Разработване на национален модел (НМ) за СИМ въз основа на приетите национални и международни стандарти, с оглед осигуряване на възможност за описание, редактиране и визуализиране на строителните обекти на ниво СИМ 2;
o Разработване на класове (библиотеки) с отворен код за управление достъпа до графичната част на НМ за СИМ, които осигуряват възможност за обмен на данни;
o Разработване на комплекти обекти за обмен на данни между частния и държавния сектор;
o Приложения за съставяне на СИМ модел в интерактивен режим;
o Разработване на библиотеки за интегриране на системите на администрацията;
o Разработване на централен регистър на СИМ проекти;
o Достъп до централния регистър с RegIX интерфейс;
o Едногодишно гаранционно обслужване на цифровата платформа с оглед отстраняване на установени дефекти;
o Определяне на технически условия за поддържане на цифровата платформа.
569 Пореден номер 6
Прикачени Технически спецификации: