Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Име на документа ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНИТЕ
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Изграждане и осигуряване на функционирането през първите години на центрове за личностно развитие на ученици и младежи, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. Предоставяните дейности отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката дейност и преодоляване на социалната изолация и непригодност за пазара на труда. Дейностите в центровете ще са ориентирани и към пазара на труда чрез осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес. Центровете ще се стремят към постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование като основен подход в младежката работа.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/21
План за изпълнение:
576 Описание Центровете за личностно развитие самостоятелно ще вземат решение за доставката на дигитално оборудване, базирана на анализ на нуждите и необходимостта от подготовка на учениците и младите хора за повишаване на дигиталните умения. Планирането на обученията се извършва от назначения екип за управление на центъра, въз основа на анализа и подкрепено от изявените желания на младите хора в общините-бенефициенти. Отчитането на резултатите се осъществява чрез издаване на персонални сертификати за участие в електронен формат.
576 Необходим финансов ресурс (общо) 2918758.0
576 Пореден номер Съдържа се като част от Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3
576 Предмет на обществената поръчка
576 Дата на обявяване на процедурата
576 CPV кодове
576 Начин на изпълнение При завършена и функционираща сграда на център за личностно развитие ще се провежда процедура по ЗОП за доставка и монтаж на специализирано оборудване за кабинети – компютри, лаптопи, принтери и други устройства.
Обученията ще се провеждат от подбрани чрез процедура по ЗОП организации/лица, които притежават необходимите опит, образование и възможност за сертифициране на преподадените умения.
Видът, продължителността, периодът, броят на участниците ще бъде резултат от анализ на нуждите, подкрепен от изявено желание от страна на учениците и младите хора в съответното населено място.
576 Дейност Специализирано оборудване на дигитални кабинети за провеждане на обучения за повишаване на дигиталната грамотност на младежите, като начин на справяне с предизвикателствата в дигитална среда – дигитална идентичност, дигитални права, сигурност, начини на комуникация, търсене и разбиране на информация, работа с интернет приложения и използването им в ежедневието, разпознаване на фалшиви новини, повишаване на дигиталните умения над основното ниво.
Провеждане на обучения за повишаване на дигиталните умения на учениците и младежите.
Прикачени Технически спецификации: