Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение ✔ Основната цел на проектното предложение е изграждане на симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна с акцент върху части на страната с недостатъчно обслужване и създаване на условия за свързване с мрежи на европейско ниво. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 5/500
План за изпълнение:
575 Описание Капацитетът на оптичната свързаност, изградена по направления А и Б, ще се използва, когато е възможно за разширяване на обхвата на мрежата на публичната администрация.Усилията ще бъдат насочени към оптимизиране на развитите в регионалните и общинските разпределителни мрежи чрез актуализиране на активното оборудване и миграция на услугите в модернизираната държавна мрежа.
Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) е интегрирана държавна комуникационна мрежа, използвана главно от публичните администрации. Мрежата се управлява от държавата и има точки за достъп в 28-те административни областни центъра. Държавната мрежа предава едновременно данни, глас и видео с високо качество. Разполага с поддръжка и управление на услугите в реално време.
575 Пореден номер 3
575 Начин на изпълнение Направление В има за цел:
✔ замяна на активното оборудване на преносния DWDM слой в цялата страна;
✔ разработване на система за мониторинг, контрол и сигурност на мрежата;
✔ увеличаване на преносния капацитет на държавната мрежа чрез частична подмяна на опорния IP/MPLS слой за употреба от 1 200 публични институции (централни и общински администрации, научни и образователни институти, здравни институции);
✔ достъп до ресурсите на Държавния хибриден частен облак;
✔ повишена скорост на предаване – до 100 Gbps между центровете за данни на Държавния хибриден частен облак;
✔ достъп до електронни административни услуги за гражданите и бизнеса;
✔ повишена скорост на предаване – до 1 Gbps за крайните потребители.
575 Дейност III. Направление В – Развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на преносния ѝ капацитет
575 Предмет на обществената поръчка
575 Дата на обявяване на процедурата
575 CPV кодове
575 Необходим финансов ресурс (общо)
Прикачени Технически спецификации: