Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Име на документа „Зелена мобилност“ - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да допринесе за пълноценно разгръщане на концептуални политики, които да подпомогнат растежа на градовете и тяхната устойчивост, чрез изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност. Предвижда се проектът да се осъществи под формата на пилотна схема в подкрепа на реформата за устойчива градска мобилност, която въвежда изискване за съответствие на мерките за развитие на градския транспорт (включително междуселищния) в общините с планове за устойчива градска мобилност, разработени като част от плановете за интегрирано развитие на общините. Пилотната схема има за цел да насърчи сформирането на партньорства за изпълнение на мерки в изпълнение на плановете за устойчива градска мобилност, като по този начин ще улесни подготовката и изпълнението на сходни проекти, които да бъдат финансирани със средства от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/10
План за изпълнение:
574 Начин на изпълнение
Фаза 1: Подготовка на насоки за кандидатстване от общините по схемата с изисквания и критерии за подбор на бенефициентите и подготовка, подаване и оценка на проектните предложения. Задължително изискване към проектите е да бъдат подготвени и изпълнявани в партньорство между две или повече общини с един или няколко оператори на обществения транспорт.

Фаза 2: Подбор на получените проектни предложения и сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пратньорствата.

Фаза 3: Реализация на проектните предложения от отделните бенефициенти.

Крайни получатели са подробно разписани в т. 3 на проектния фиш.
574 Предмет на обществената поръчка
574 Дата на обявяване на процедурата
574 CPV кодове
574 Необходим финансов ресурс (общо) 8293719.0
574 Описание
574 Пореден номер 1
574 Дейност Изпълнение на съпътстващи интегрирани мерки за осигуряване на информационно-комуникационни транспортни системи (ИТС)
Прикачени Технически спецификации: