Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и е-удостоверяване от регистри
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът си поставя за цел да се изпълнят предпоставките за широкото предоставяне на електронни и вътрешни електронни административни услуги, както и на комплексни административни услуги, проактивни услуги и услуги тип „епизоди от живота“. Това ще бъде постигнато като голяма част от процесите по удостоверяване ще бъдат стандартизирани и автоматизирани. Удостоверяването ще е възможно при наличие на дигитализирани информационни масиви. Изпълнението на проекта ще гарантира прилагането на принципа за еднократно събиране и многократно предоставяне на данни (принцип “Само веднъж”), осигурявайки структурирани оперативно съвместими данни и тяхното преизползване.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
570 Предмет на обществената поръчка
570 Дата на обявяване на процедурата
570 CPV кодове
570 Необходим финансов ресурс (общо) 8.1155E7
570 Описание Поддейност 1.1. Дигитализиране на наличния хартиен архив в Служби по вписвания към Агенцията по вписванията (Имотен регистър)
Поддейност 1.2. Дигитализиране на наличния хартиен архив в Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър – 48 месеца
570 Пореден номер 1
570 Начин на изпълнение Виж прикачения файл
570 Дейност Дигитализация на информационни масиви, съдържащи регистрови данни на ключови администрации
571 Предмет на обществената поръчка
571 Дата на обявяване на процедурата
571 CPV кодове
571 Необходим финансов ресурс (общо) 1.683E7
571 Описание Поддейност 2.1. Дигитализация на актовете за гражданско състояние, съхранявани от общинските администрации
Ще бъдат обхванати не по-малко от 250 общински администрации, като ще бъдат дигитализирани актовете за гражданско състояние, които са на хартиен носител.
571 Пореден номер 2
571 Начин на изпълнение Виж прикачения файл
571 Дейност Дигитализация на масиви в общини
572 Предмет на обществената поръчка
572 Дата на обявяване на процедурата
572 CPV кодове
572 Необходим финансов ресурс (общо) 1.2044E7
572 Описание Платформата ще се инсталира и поддържа в Държавния хибриден частен облак и ще предоставя като услуга необходимите функционалности за управление на работни процеси, документи и интерфейси.
572 Пореден номер 3
572 Начин на изпълнение Виж прикачения файл
572 Дейност Доставка и внедряване на платформа за автоматизиране на процесите по дигитализация и последваща обработка, съхранение и управление на дигитализирана информация.
573 CPV кодове
573 Необходим финансов ресурс (общо) 3301000.0
573 Описание Чрез тази дейност ще се осигури изпълнение на подготвителния етап на проекта, както и непосредствен мониторинг и контрол на изпълнението на дейности 1-3. В изпълнение на дейността се предвиждат разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за експерти от администрациите, участващи в екипа за организация и управление на проекта
573 Пореден номер 4
573 Начин на изпълнение Виж прикачения файл
573 Дейност Непреки разходи по проекта
573 Предмет на обществената поръчка
573 Дата на обявяване на процедурата
Прикачени Технически спецификации: