Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Интегрирана национална система за киберсигурност в Република България
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 07-10-2021
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Цел/и на проектното предложение 1. Изграждане на интегриран Национален център за киберсигурност (Центъра), включващо:
- Надграждане и интегриране на основните елементи на националната система за киберсигурност в национална платформа с отворена архитектура;
- Надграждане на система за мониторинг на българското кибер пространство;
- Разширение и развитие на мрежа от активни интелигентни сензори за разпознаване и блокиране на зловредни действия в киберсреда.
2. Повишаване на ефективността на противодействието срещу киберинциденти със значително въздействие и киберкризи.
3. Изграждане на подходяща среда за партниране с водещи международни партньори и организации, включително за интегриране с европейските системи за киберсигурност.
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 0/1
План за изпълнение:
549 Предмет на обществената поръчка
549 Необходим финансов ресурс (общо) 1.37309305E8
549 Пореден номер 1
549 Начин на изпълнение 1.1. Анализ на текущото състояние на киберсигурността в Република България на национално ниво и отделните съществуващи елементи на националната система;
1.2. Оценка на основните рискове които трябва да бъдат адресирани с конкретни решения;
1.3. Проектиране на Националната платформа за киберсигурност;
1.4. Изготвяне на детайлен план и реализация на платформата.
549 Дейност Дейност 1: Изграждане на национална платформа за киберсигурност с отворена архитектура
549 Дата на обявяване на процедурата
549 CPV кодове
549 Описание
560 Предмет на обществената поръчка
560 Дата на обявяване на процедурата
560 CPV кодове
560 Необходим финансов ресурс (общо) 6.057E7
560 Пореден номер 2
560 Начин на изпълнение 2.1. Проектиране на мрежа от активни интелигентни сензори;
2.2. Поетапно инсталиране на сензори и примамки на регионален принцип;
2.3. Изграждане на цялостна картина на киберсигурността в национален мащаб;
2.4. Изграждане на механизъм за обмен и споделяне на информация за заплахи от кибер атаки и инциденти.
560 Дейност Дейност 2: Надграждане на системата за мониторинг на националното киберпространство. Това ще се извършва поетапно, базирано на регионален принцип, както следва
560 Описание Възможност за еволюиране заедно с новите технологии, да функционира виртуално и да се интегрира с всеки тип мрежова среда.
562 Предмет на обществената поръчка
562 Дата на обявяване на процедурата
562 CPV кодове
562 Необходим финансов ресурс (общо) 5754028.33
562 Описание Поетапно обучение на експерти с приключване изграждането на всеки модул от платформата.
562 Пореден номер 3
562 Начин на изпълнение 3.1. Обучение на екипи за поддръжка, администриране и опериране на платформата на три нива (ниво-1, 2, и 3);
3.3. Разписване на стандартни оперативни процедури за реакция при различни сценарии за справяне с киберинциденти от различен мащаб и характер;
3.4. Изграждане на симулационна среда за обучение за реакция при различни сценарии;
3.5. Разработване на онлайн обучителни материали за подпомагане на обученията.
562 Дейност Дейност 3: Обучение и трансфер на знания и способности за поддръжка, администриране и опериране на отделните елементи на платформата и самата платформа като интегрирана среда за киберсигурност, което включва
Прикачени Технически спецификации: