Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
Име на документа Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 04-10-2021
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да бъдат създадени необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, с оглед подобряване достъпа до електронни административни услуги, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните органи и техните структури.
Показатели Друг: 0/400
План за изпълнение:
530 Необходим финансов ресурс (общо) 535030.0
530 Описание Пълният текст може да бъде видян в проктното предложение
530 Пореден номер 13
530 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Разработването на техническата спецификация ще се извърши от служители на ДАЕУ или при необходимост от външен изпълнител. Служители на ДАЕУ ще бъдат ангажирани с оказване съдействие на изпълнителите, осъществяване на контрол и приемане на работата им.
530 Предмет на обществената поръчка
530 Дата на обявяване на процедурата
530 CPV кодове
530 Дейност 13. Надграждане на хоризонталната система за еОторизация
531 Предмет на обществената поръчка
531 Дата на обявяване на процедурата
531 CPV кодове
531 Описание Пълният текст може да бъде видян в проктното предложение
531 Начин на изпълнение
Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Техническата спецификация и документацията за провеждане на обществена поръчка са изготвени от служители на ДАЕУ,съгласно изискванията на чл. 58а от ЗЕУ и образеца на техническо задание в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Служители на ДАЕУ са ангажирани с оказване съдействие на изпълнителя, осъществяване на контрол и приемане на работата му.
531 Необходим финансов ресурс (общо) 818880.0
531 Пореден номер 14
531 Дейност 14. Изграждане на системата за еПодписване и еВалидиране
532 Предмет на обществената поръчка
532 Дата на обявяване на процедурата
532 CPV кодове
532 Необходим финансов ресурс (общо) 329250.0
532 Описание Пълният текст може да бъде видян в проктното предложение
532 Пореден номер 15
532 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Разработването на техническата спецификация ще се извърши от служители на ДАЕУ или при необходимост от външен изпълнител. Служители на ДАЕУ са ангажирани и оказване съдействие на изпълнителя, осъществяване на контрол и приемане на работата му.
532 Дейност 15. Разработване на система за е-Известяване
533 Предмет на обществената поръчка
533 Дата на обявяване на процедурата
533 CPV кодове
533 Необходим финансов ресурс (общо) 268480.0
533 Описание Пълният текст може да бъде видян в проктното предложение
533 Пореден номер 16
533 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Техническата спецификация и документацията за провеждане на обществена поръчка са изготвени от служители на ДАЕУ,съгласно изискванията на чл. 58а от ЗЕУ и образеца на техническо задание в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Служители на ДАЕУ са ангажирани с оказване съдействие на изпълнителя, осъществяване на контрол и приемане на работата му.
533 Дейност 16. Доставка и интегриране на технологично решение (система) за управление на жалби, предложения и сигнали
534 Предмет на обществената поръчка
534 Дата на обявяване на процедурата
534 CPV кодове
534 Необходим финансов ресурс (общо) 471632.4
534 Описание Пълният текст може да бъде видян в проктното предложение
534 Пореден номер 17
534 Начин на изпълнение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Разработването на техническата спецификация ще се извърши от служители на ДАЕУ или при необходимост от външен изпълнител. Служители на ДАЕУ са ангажирани с оказване съдействие на изпълнителя, осъществяване на контрол и приемане на работата му.

534 Дейност 17. Разработване на система за анонимизиране и псевдонимизиране на данни
Прикачени Технически спецификации: