Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Столична община
Име на документа Проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-3.002-S1 Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, дейност "Създаване на уеб базирана интегрирана информационна система за дигитализиране на процеса на събиране на отпадъците от храни"
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-04-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Мониторинг и оптимизация на събиране на отпадъци от домакинствата.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/60%
План за изпълнение:
511 Предмет на обществената поръчка
511 Дата на обявяване на процедурата
511 CPV кодове
511 Необходим финансов ресурс (общо)
511 Описание Дейността има за цел да осигури ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. В съответствие с нормативните изисквания ще бъде назначен екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, финансов експерт и координатор на проекта. Екипът ще извърши всички необходими дейности за финансовото, техническото, административното управление на проекта и ще координира и комуникира с програмния оператор и партньорската организация, ще участва в подготовка и провеждане на тръжни процедури и ще изготвя отчети за Програмния оператор. Екипът на проекта ще бъде назначен от кмета на Столична община (СО).
511 Пореден номер 1
511 Начин на изпълнение Дейностите по организацията и управлението на проекта ще бъдат в съответствие с изискванията на Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ и правилата за изпълнение на проекти по Програмата за опазване на околната среда и изменението на климата в ЕИП 2014-2021.След подписване на договора за безвъзмездна помощ, СО ще назначи предложения ръководител на проекта, координатор и финансов експерт.Ще бъде открита отделна сметка за отчитане на дейностите по проекта, които ще бъдат част от счетоводната система на СО и ще отчитат всички разходи по проекта, както и плащания, извършени по договора за безвъзмездна помощ.Системата за мониторинг и контрол ще се прилага от ръководителя на проекта, който ще докладва на Управляващия орган на програмата и на кмета на СО. Мониторингът и контролът върху изпълнението на дейностите ще се извършват в пълно съответствие с изискванията, определени в договора,споразумението за партньорство и съгласно одобрения график.
511 Дейност Дейност 1 Управление на проекта
512 Предмет на обществената поръчка
512 Дата на обявяване на процедурата
512 CPV кодове
512 Необходим финансов ресурс (общо)
512 Описание Дейност 2 има за цел да се направи анализ на изпълнението на задълженията по Плана за действие на ЕС за кръгова икономика, Седмата програма за действие на ЕС за околната среда и Рамковата директива за отпадъците на ниво Столична община.Изпълнението на дейността има пряк принос към общите целите на ФМ на ЕИП: намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и към общата цел на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“: подобрен статус на околната среда в екосистемите и намален ефект от замърсяването и други дейности на човека. Планираната дейност пряко ще допринесе за постигането на Резултат 3:„Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“. Дейността е ключова за постигане на общата цел на проекта и допринася за изпълнението на специфични цели 1 и 2.Ще бъде направено проучване на територията на 2 от предвидените райони,за които ще се реализират схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци
512 Пореден номер 2
512 Начин на изпълнение 1. Сформиране на Работна група (РГ). Дейността ще се изпълни изцяло със собствени човешки ресурси.
За целта ще бъдат определени 3 експерти от Столичен инспекторат (1 експерт Европейско и национално законодателство и 2 експерти Управление на отпадъците) и 1 експерт от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Подробна информация относно квалификацията и опита на експертите е налична в Раздел 9 ЕКИП на настоящото проектно предложение.
РГ ще бъде ръководена от Ръководителя на проекта, а дейността и ще бъде координирана от Координатора на проекта. Заседания ще се провеждат всяка седмица в периода на изпълнение на дейността.
2. Събиране на данни чрез анкетни проучвания и данни постъпили от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“
Ще бъдат събранни данни за всички данъчно задължени лица, като се направи анализ на броя на домакинствата, които ще бъдат включени във всяка от трите системи.
4. Изготвян на 2 броя анализи за трите общински схеми
512 Дейност Дейност 2 Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци
513 Предмет на обществената поръчка
513 Дата на обявяване на процедурата
513 CPV кодове
513 Необходим финансов ресурс (общо) 165000.0
513 Описание Целта на Дейност 3 е да се намали депонирането на отпадъци и да увеличи делът на кръговото използване на материалите. Изпълнението на дейността има пряк принос към общите целите на ФМ на ЕИП: намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между България и страните донори чрез разпространението на добра практика от Норвегия и към общата цел на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“: подобрен статус на околната среда в екосистемите и намален ефект от замърсяването и други дейности на човека. Планираната дейност пряко ще допринесе за постигането на Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“. Дейността е ключова за постигане на общата цел на проекта и допринася за изпълнението на специфична цел 2.
513 Пореден номер 3
513 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена на базата на предварително извършен анализ за гр. Банкя и на базата на анализите, извършени в рамките на Дейност 2 на настоящото проектно предложение. Дейността ще бъде изпълнена на няколко етапа:
I. Разработване на 3 схеми за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци
1. Създаване на уеб базирана интегрирана информационна система за дигитализиране на процеса на събиране на отпадъците от храни
2. Раздаване на комплектите: на всяко от домакинствата, определени като ползватели на системата ще бъдат раздадени кофи с тагове
3. Сключване на договор за извършване на услуга - събиране на хранителни отпадъци и транспортиране до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров, където от хранителният отпадък чрез преработка ще се произведе компост.
II. На базата на анализа и плана за действие ще се създаде 1 смеха за разделно събиране и рециклиране на ИУГ
III. Анализ на постигнатите резултати
513 Дейност Дейност 3 Реализиране на 3 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци
514 Предмет на обществената поръчка
514 Дата на обявяване на процедурата
514 CPV кодове
514 Необходим финансов ресурс (общо)
514 Описание Дейност 4 има за цел повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклиране чрез провеждането на кампании за осведоменост на местната общност.Дейността е ключова за постегане на общата цел на проекта, както и за постигане на специфичната цел 3. Насочена е към крайните потребители на административни и социални дейности, местното население и широката общественост. Цели се решаването на идентифицираните проблеми на местно ниво, които водят до генериране на хранителни отпадъци и автомобилни гуми, а именно липса на ангажираност и недостатъчно участие на местната общност. Ще се повиши информираността на местната общност чрез инициативи, които приобщават населението към проектните дейност. Инициативите ще бъдат организирани по начин, по който ще се включат възможно най-много хора. Кампаниите за популяризиране на резултатите от проекта имат за основна цел промяна в поведението на гражданите и взимането на информирани решения при управлението на отпадъците.
514 Пореден номер 4
514 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена на няколко етапа:
1. Формиране на екип от експерти, които ще изготвят програмата и съдържанието на кампаниите.
2. Изготвяне на програма и съгласуване с кметовете на населените места, обхванати от проекта
3. Подготовка и отпечатване на на Наръчник за разделно събиране на хранителни отпадъци, който ще бъде предоставен на потребителите на системата
4. Закупуване на рекламни материали
5. Провеждане на предвидените информационни кампании:
5.1 Стартираща кампания
5.2. Тематична кампания за рециклиране на хранителните отпадъци.
5.3. Тематична кампания за разделно събиране на излезли от употреба автомобилни гуми
5.4. Дигитална кампания, която ще се провежда информационната платформа, изработена по проекта и чрез социалните и електронните медии. Ще бъдат подготвени и изпълнени инициативи, насочени към домакинствата за намаляване на битовите хранителни отпадъци.
514 Дейност Дейност 4 Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането
515 Предмет на обществената поръчка
515 Дата на обявяване на процедурата
515 CPV кодове
515 Необходим финансов ресурс (общо)
515 Описание Дейност 5 има за цел трансфер на добри практики от Норвегия относно прилатането на интегрирани общитски схеми за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци и предотвратяване на генерирането и депонирането им. Ще бъде изследван опитът на гр. Осло в Норвегия относно разделното събиране и оползотворяване на хранителни отпадъци, както и прилагането на иновативни инструменти за комуникация с местната общтост и провеждане на информационни кампании.
Дейност 6 има за цел повишаване на уменията и компетентностите на служителите в Столичен инспекторат и в Общинската администрация на районите, обхванати от проекта във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика.
Дейност 7 цели да се популяризира финансовият принос на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., както и на самото проектно предложение, неговата полза и благоприятен ефект върху целевите групи, партньорите по проекта и Столична община като бенефициент по Програма „ООСКП".
515 Пореден номер 5
515 Начин на изпълнение Норвежкият партньор ИДН ще съгласува план график за 4 дневно учебно пътуване в Норвегия. По време на посещението ще бъдат проведени срещи с общинската администрация в гр. Осло. Ще бъде проучен и опитът на норвежките обучителни организации за изграждане на системи за разделно събиране и рециклиране на храни отрпадъци в Осло.
В рамките на 1 ден от посещението ИДН ще запознае екипа на проекта с добри практики при провеждане на комуникационни кампании.
В учебното пътуване ще вземат участие екипът за управление и изпълнение на проекта.
Придобитата информация и изучените добри практики ще бъдат приложени при провеждането на предвидените 4 информационни кампании в рамките на проекта и при организирането на системите за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци.
515 Дейност Дейност 5 Разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски държави
Дейност 6 Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика
Дейност 7 Публичност
Прикачени Технически спецификации: