Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Пътна инфраструктура"
Име на документа Изграждане и поддръжка на защитена комуникационна среда -"Осигуряване на резервна комуникационна свързаност".
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-05-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Цел на настоящото проектно предложение е AПИ да определи изпълнител който да осигури резервна и защитена комуникационна среда в рамките на собствената си мрежа, предоставяне на услуги по пренос на данни през мобилна мрежа както и осигуряване на Интернет за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. По този начин ще се гарантира работоспособността на системата за събиране на пътни такси като цяло и непрекъсваемост на услугата за продажба на електронни винетки и маршрутни карти от терминалите за самообслужване, разположение на територията на цялата страна, точките за продажба разположение в областните пътни управления и граничните контролно пропусквателни пунктове, както и непрекъсваемост на процеса по правоприлагане и мониторинг на трафика чрез заснемане на нарушителите от стационарните контролни точки, разположение по пътищата в цялата страна и последващото правоприлагане от страна мобилните глобяващи единици и стационарните глобяващи единици разположение на всички ГКПП.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 10/ %
Друг: 99/100%
План за изпълнение:
510 Дейност Осигуряване на защитена комуникационна мрежа за пренос на данни, услуги по пренос на данни през обществена електронна съобщителна мрежа и резервен Интернет достъп.
510 Начин на изпълнение Външно възлагане по ЗОП.
510 Предмет на обществената поръчка
510 Дата на обявяване на процедурата
510 CPV кодове
510 Необходим финансов ресурс (общо) 882800.0
510 Описание Дейността включва - виртуална частна мрежа за пренос на данни;доставка на 1007 SIM карт и услуга по пренос на данни през мобилна мрежа;доставка на гарантиран Интернет;минимално ниво на достъпност на услугите 99,9 % на годишна база
АПИ разполага с 2 технически центъра за данни и с 1007 отдалечени локации.Свързаността между отдалечените локации с центровете за данни е през мобилна мрежа, като поддържа 2 паралелни DMVPN мрежи от всяко отдалечено устройство през алтернативни мобилни оператори, гарантирайки пълна резервираност.Всеки от двата технически центъра за данни на по дизайн разполага с по две интернет услуги по два независими канал. За основната комуникационна свързаност АПИ вече има сключен договор за поддръжка.
Предметът на настоящата процедура не е свързан с разработка, надграждане, внедряване на информационни системи или електронни услуги.За посочените дейности е в ход провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, и е на етап: издадено решение за определяне на изпълнител.
510 Пореден номер 1
Прикачени Технически спецификации: