Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието, храните и горите
Име на документа ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът интегрира адекватно предизвикателствата пред селското стопанство, свързани с осъществяване на зеления и цифровия преходи. Той предвижда изграждане на модули, използването на които ще подпомогне постигането на националните цели, произтичащи от Зелената сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“ - намаляване на прекомерната употреба на пестициди, торове и ветеринарномедицински препарати, устойчиво управление на ресурсите, подобряване на хуманното отношение към животните, възстановяване на биологичното разнообразие, гарантиране на безопасността на храните по цялата верига на доставка.
Чрез изграждане на единна Електронна информационна система за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора ще се създадат условия за трайно подобряване на ефективността на прилаганата аграрна политика и на предоставяните публични услуги, намаляване на административната тежест и оптимизиране на бизнес средата.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/6
План за изпълнение:
590 Необходим финансов ресурс (общо) 3029939.0
590 Описание Изготвяне на анализ на текущото състояние, Изготвяне на техническо задание по проекта и Разработване и въвеждане в експлоатация на интерфейсите и обучение на персонал и земеделски стопани.
590 Пореден номер 1
590 Начин на изпълнение Възлагане изпълнението чрез процедура за обществена поръчка.
590 Дейност Разработване на обща платформа за обединяване на всички модули и интегриране на съществуващи информационни системи чрез интерфейси.
590 Предмет на обществената поръчка
590 Дата на обявяване на процедурата
590 CPV кодове
600 Предмет на обществената поръчка
600 Дата на обявяване на процедурата
600 CPV кодове
600 Необходим финансов ресурс (общо) 764159.0
600 Описание Изготвяне на анализ на текущото състояние, Изготвяне на техническо задание по проекта, Разработване и внедряване на софтуерно решение, гаранция, обучение на персонал и земеделски стопани.
600 Пореден номер 2
600 Начин на изпълнение Възлагане изпълнението чрез процедура за обществена поръчка.
600 Дейност Изграждане на модул за употребата на препарати за растителна защита (ПРЗ) и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба
604 Предмет на обществената поръчка
604 Дата на обявяване на процедурата
604 CPV кодове
604 Необходим финансов ресурс (общо) 764159.0
604 Описание Изготвяне на анализ на текущото състояние, Изготвяне на техническо задание по проекта, Разработване и внедряване на софтуерно решение, гаранция, обучение на персонал и земеделски стопани.
604 Пореден номер 3
604 Начин на изпълнение Възлагане изпълнението чрез процедура за обществена поръчка.
604 Дейност Изграждане на информационно-аналитичен модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарно-медицински препарати
605 Предмет на обществената поръчка
605 Дата на обявяване на процедурата
605 CPV кодове
605 Необходим финансов ресурс (общо) 2096286.0
605 Описание Изготвяне на анализ на текущото състояние, Изготвяне на техническо задание по проекта, Разработване и внедряване на софтуерно решение, гаранция, обучение на персонал и земеделски стопани.
605 Пореден номер 4
605 Начин на изпълнение Възлагане изпълнението чрез процедура за обществена поръчка.
605 Дейност Изграждане на модул за проследяване „От Фермата до трапезата“
606 Предмет на обществената поръчка
606 Дата на обявяване на процедурата
606 CPV кодове
606 Необходим финансов ресурс (общо) 696560.0
606 Описание Изготвяне на анализ на текущото състояние, Изготвяне на техническо задание по проекта, Разработване и внедряване на софтуерно решение, гаранция, обучение на персонал и земеделски стопани, Подготовка на научни и обучителни материали.
606 Пореден номер 5
606 Начин на изпълнение Възлагане изпълнението чрез процедура за обществена поръчка.
606 Дейност Изграждане на модул за онлайн обучение
Прикачени Технически спецификации: