Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Пътна инфраструктура"
Име на документа Проектно предложение: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура. Дейност: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комутатори за достъп за връзка между прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 05-04-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Настоящата поръчка има за цел да обезпечи необходимото оборудване и прилежащи системи за осигуряване на нормални условия за работа в помещенията, в които се планира да бъде разположен бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни. Чрез доставката, инсталацията и внедряването в експлоатация на включените в обхвата на поръчката техника и прилежащи системи ще се осигури подходяща, технологично и системно обезпечена физическа среда за ефективно функциониране на бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 10800/5040000
План за изпълнение:
497 Необходим финансов ресурс (общо) 10800.0
497 Описание Изискваните комутатори за достъп имат за цел да осигурят необходимата мрежова комуникационна инфраструктура за управление и мониторинг на:
• вертикални разклонители PDU (power distribution unit) в ИТ шкаф
• охладители от система за климатизация
• непрекъсваеми токозахранващи устройства UPS (Uninterruptable power supply),
• Дизел Генератор
497 Пореден номер 1
497 Начин на изпълнение Чрез възлагане по ЗОП.
497 Предмет на обществената поръчка
497 Дата на обявяване на процедурата
497 CPV кодове
497 Дейност Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комутатори за достъп за връзка между прилежащи системи за осигуряване на необходимите условия за работа в бъдещия комплексен център за обработка и съхранение на данни за нуждите на Агенция „Пътна Инфраструктура
Прикачени Технически спецификации: