Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Име на документа „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури"
Дата на публикуване 09-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-03-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение • доставка на IT инфраструктура;
• осигуряване на интернет свързаност до новата среда с цел out-of-band обновления на софтуера и управление, както и за достъп до оборудването в случай на загуба на връзка;
• инсталация и интеграция на доставеното оборудване;
• дейности по миграция на наличните услуги от старата среда към новото оборудване;
• гаранционна поддръжка на доставеното оборудване и съответните софтуерни лицензи;
• обучение за администратори;
• одит и изграждане на съответните политики по защита на инфраструктурата от недобросъвестни атаки.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 0/1
План за изпълнение:
466 Начин на изпълнение Провеждане на процедура по ЗОП за избор на доставчик;
- Сключване на договор с избрания кандидат;
- Изпълнение на дейностите, заложени в техническото задание от страна на избрания кандидат;
- Тестване на продукта;
- Въвеждане в експлоатация на новите компоненти.
Процедурата по избор на доставчик на услугата ще бъде изцяло съобразена с действащата нормативна уредба и с ориентировъчния бюджет на проекта.
466 Дейност Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури
466 Предмет на обществената поръчка
466 Дата на обявяване на процедурата
466 CPV кодове
466 Необходим финансов ресурс (общо)
466 Описание IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) трябва да осигурява висока наличност на предлаганите услуги. Необходимо е да се осигури непрекъснатост на работата на услугите на ИАРА и нулева загуба на данни при частичен и пълен срив. Ще бъдат подменени инфраструктурните компоненти с изтекъл ресурс, като замяната им, ще осигури поле за бъдещо развитие на услугите, които ИАРА предлага. Ще бъдат адаптирани съществуващите бизнес процеси по съхранение и репликация на данни с цел адекватен отговор на изискванията за надеждност, сигурност и бъдещо развитие на уеб базираните услуги.
466 Пореден номер
Прикачени Технически спецификации: