Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Име на документа Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА, с цел интегриране с Национална мрежа за Интегрирано морско наблюдение
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-03-2021
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Чрез реализирането на проектното предложение значително ще се повиши ефективността на контрола и наблюдението във водите на Черно море и ще се осигури качествено и устойчиво управление и мониторинг на рибарството.
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/1
Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 0/1
Друг: 0/1
План за изпълнение:
463 Предмет на обществената поръчка
463 Дата на обявяване на процедурата
463 CPV кодове
463 Необходим финансов ресурс (общо) 648720.0
463 Описание Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА имат ключова роля за осъществяването на двустранен обмен на информация между институциите, имащи отношение за прилагането на контрол и наблюдение на българското морско пространство. Текущото състояние на системите на ИАРА имат възможност за реализиране на двустранен информационен обмен единствено чрез система FLUX с ЕК, която няма приложение към достъпа до данните, налични в българските институции. Това, от своя страна, води до риск за неизпълнение на ангажиментите на Република България по отношение на осъществяването на контрол и спазването на правила на общата политика в областта на рибарството.
463 Пореден номер 1
463 Начин на изпълнение Външно възлагане - избор на изпълнител, който да разработи и внедри софтуер и необходимите компоненти за осъществяване на двустранен поток от данни обменян през общата среда за обмен на информация (CISE).
463 Дейност Възлагане, придобиване, тестване и внедряване на софтуер към ИСС "Св. Николай", Електронен риболовен дневник (ERS) и Система за наблюдение на риболовните кораби (VMS) за интегриране на двустранен поток от данни обменян през общата среда за обмен на информация (CISE).
Прикачени Технически спецификации: