Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа Разработка и внедряване на Портал за финансова грамотност
Дата на публикуване 17-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 04-02-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обща цел: Осигуряване на адекватни образователни ресурси за финансова грамотност чрез разработване на съдържание и възможност за безплатен достъп до тях и популяризирането им, в т.ч. чрез цифровизацията в изпълнение на Приоритет 2 от Националната стратегия за финансова грамотност в Република България.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели съгласно Плана за действие (2021-2025 г.) към Стратегията чрез:
1. Създадени от междуведомствена работна група модел/структура на единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност, образователно съдържание за цифровите финансови услуги и продукти за нуждите на платформата;
2. Осигуряване на разработката и внедряването на модерен, интуитивен и удобен за ползване Портал за финансова грамотност (ПФГ) с модели и съдържание по т.1 и съвременна система за управление на съдържанието (СУС);
3. Осигуряване на сигурност (съобразно изискванията на ЗКс и НМИМИС) и достъпност (съобразно изискванията на ЗЕУ).
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 5/5
План за изпълнение:
667 Описание Извършване на бизнес анализ на потребителските нужди на Министерство на финансите за реализиране на ПФГ
667 Пореден номер 1
667 Начин на изпълнение Извършване на бизнес анализ на потребителските нужди, свързани с ползване на Интернет портала за финансова грамотност.

667 Дейност Анализ на данните и изискванията, свързани с ПФГ (Портал за финансова грамотност)
667 Предмет на обществената поръчка Изготвяне на Техническа спецификация за разработка и внедряване на Портал за финансова грамотност
667 Дата на обявяване на процедурата
667 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
667 Необходим финансов ресурс (общо) 5000.0
668 Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на портал за финансова грамотност (ПФГ)
668 Дата на обявяване на процедурата
668 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
668 Необходим финансов ресурс (общо) 15000.0
668 Описание На база на проведения анализ в Дейност 1, в Дейност 2 Изпълнителят следва да проектира ПФГ и СУС
668 Пореден номер 2
668 Начин на изпълнение Проектиране. Системен проект, одобрен от Възложителя
668 Дейност Проектиране на ПФГ и Система за управление на съдържанието (СУС)
669 Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на портал за финансова грамотност (ПФГ)
669 Дата на обявяване на процедурата
669 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
669 Необходим финансов ресурс (общо) 20000.0
669 Описание Разработване на ПФГ СУС съгласно одобрения Системен проект
669 Пореден номер 3
669 Начин на изпълнение Разработка на ПФГ, съгласно одобрения от Възложителя Системен проект и дизайн;
Разработка и настройка на СУС;
669 Дейност Разработка на софтуерно решение
670 Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на портал за финансова грамотност (ПФГ)
670 Дата на обявяване на процедурата
670 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
670 Необходим финансов ресурс (общо) 2000.0
670 Описание (1) Текущо (вътрешно при разработчика) и приемателно (съвместно с Възложителя) тестване, отстраняване на дефекти;
(2) Подписване на протокол, удостоверяващ успешно извършено тестване;
(3) Осигуряване на сигурност на ПФГ
670 Пореден номер 4
670 Начин на изпълнение Провеждане на вътрешни тестове и тестове от Възложителя по тестови план и сценарии.
670 Дейност Тестване на ПФГ и СУС
671 Начин на изпълнение (1) Обучението се извършва от служители на Изпълнителя с опит в работата с потребители като не се изискват допълнителни технически познания от обучаваните.
(3) Инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на Интернет портала и на СУС в условията на експлоатационната среда на МФ;
(3) Пускане в реална експлоатация на ПФГ и на СУС.
671 Предмет на обществената поръчка Разработване и внедряване на портал за финансова грамотност (ПФГ)
671 Дата на обявяване на процедурата
671 CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
671 Необходим финансов ресурс (общо) 3000.0
671 Описание Изпълнителят следва да извърши обучение на минимум 5 лица, предварително определени от Възложителя за работа с ПФГ и СУС, насочено към:
(1) Лица с роля „приложен администратор“;
(2) Лица с роля „редактор на съдържание“.

671 Пореден номер 5
671 Дейност Обучение на потребители за работа с ПФГ и СУС. Внедряване
Прикачени Технически спецификации: